puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Lähettäessään jäsen- tai apurahahakemuksen Apollonialle hakijat luovuttavat seuralle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu seuralle henkilötietoja sisältävä rekisteri. SHS-Kustannus Oy:n asiakkaista ja Apollonian ja SHS-Kustannus Oy:n yhteistyökumppaneista muodostuvassa Yhteystietokantarekisterissä ylläpidetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina tietosuojalainsäädännön mukaisia periaatteita. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät tietosuojalakiin. EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot. Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Lisätietoja EU:n tietosuojauudistuksesta löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Jokaisella on oikeus tarkastaa ja pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. Estettä tarkastusoikeuden toteuttamiseen ei tällöinkään ole. Muussa laissa voi olla eräitä poikkeuksia tarkastusoikeudesta. Tarkastusoikeutta koskevan pyynnön esittämistavasta on säädetty erikseen.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, SHS-Kustannus Oy:n ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön ylläpitämien rekistereiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

SHS-Kustannus Oy

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö