puh. +358 9 680 3120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Säännöt

SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRISEURA APOLLONIA SÄÄNNÖT

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 25.10.2013.

Nimi, kotipaikka ja toimialue

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Ham­mas­lääkä­riseura Apollonia ry, Finska Tandlä­karsäll­skapet Apol­lonia rf ja siitä käytetään sään­nöissä ni­mitystä Apollonia.

Apollonian kotipaikka on Helsingin kau­punki ja sen toiminta-alue käsit­tää koko maan.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §
Apollonia, perus­tettu huhtikuun 16. päivänä 1892, on tieteelli­nen yhdis­tys, joka toimii

 • hammaslääkäreiden välisenä yhdyssiteenä hammaslää­ketieteel­lisen tutkimustyön kehittämiseksi ja sen saavutus­ten sovelta­miseksi käytän­töön
 • hammaslääkäreiden täydennys- ja jat­kokoulutuk­sen edistämi­seksi
 • hammaslääketieteellisen julkaisutoimin­nan tukemi­seksi sekä
 • kansainvälisen hammaslääketieteellisen yhteis­työn ylläpi­tämi­seksi.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Apollonia järjestää kokous-, luento- ja esi­telmätilaisuuksia, kursseja ja symposiumeja. Apollonia harjoittaa jul­kaisu­toimintaa, jakaa apurahoja sekä ylläpitää suhteita sekä koti- että ulko­maisiin hammaslääkärijärjestöihin.

4 §
Toimintansa tukemiseksi Apollonialla on oikeus hankkia ja omistaa kiin­teätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja tes­tamentteja sekä panna asianomaisella luvalla toimeen rahanke­räyksiä.

5 §
Apollonialla voi olla hammaslääketieteen osa-alueilla toimivia jaostoja, jotka toimivat yhdistyksen hallituksen vastuulla ja valvonnassa, yhdistyksen hyväk­symän jaoston talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa.

6 §
Apollonia voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjes­töihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää sen tarkoitus­perien to­teu­tumista. Päätöksen liittymisestä tekee Apollonian ko­kous yhdistyk­sen hallituk­sen esityksestä.

Jäsenyys ja jäsenmaksut

7 §
Apolloniaan kuuluu varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä sekä kirjeenvaih­taja- ja kunniajäseniä. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä sekä niillä kir­jeenvaihtaja- ja kunniajäsenillä, jotka ovat aikaisemmin olleet varsi­nai­sia jäseniä.

Hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaisiksi jäseniksi henkilöitä, jotka kulloinkin voimassa olevan lain mukaan ovat saaneet oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa.

Apollonian varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kutsua myös muun, yhdis­tyksen tarkoituksia edistävän kotimaisen tai ulkomaisen henkilön, jos vähintään 15 jäsentä häntä kirjallisesti ehdottaa.

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä hammaslääketie­teen opiskelijoita.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniksi vuosikokous voi hallituksen perustellusta ehdotuksesta kutsua hammaslääketieteen tai sitä lähellä olevan tieteen alalla ansioituneita henkilöitä, jotka ovat edistäneet ansiokkaasti Apollonian tarkoitusta.

Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

Liittymis- ja jäsenmaksu

8 §
Apollonian varsinainen jäsen maksaa jäsenmaksun, jonka suuruuden vaa­likokous vuosittain määrää.

Jäsenmaksusta ovat vapaat kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet, opiskelijajäsenet sekä jäsenet, joille on myönnetty vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke. Hallituksen päätöksellä voidaan jäsen jäsenten yhdenvertaisuutta loukkaamatta vapa­uttaa jä­senmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi.

Liittyessään Apollonian varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi jä­sen maksaa liittymismaksun, jonka suuruuden vaalikokous määrää. Opiskelija­jäsenen, joka välittömästi siirtyy varsinaiseksi jäseneksi, ei kuiten­kaan tarvitse maksaa liittymismaksua uudelleen. Saavutetut jäsenoi­keudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

9 §
Jos jäsen haluaa erota Apolloniasta, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitet­tava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouk­sen pöytäkirjaan, ja hän vapautuu tällöin jäsenmaksun suoritta­mi­sesta seuraavan vuoden alusta lukien.

Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi erottaa jäsenen, joka toimii Apol­lonian tarkoituksen ja toimintamuotojen tai hyvien tapojen vastaisesti. Jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa hänelle varoituksen. Jäsenen erottamisen tai varoi­tuksen antamisen kannalla tulee olla vähintään 2/3 hallituk­sen kaikista jäsenistä.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan Apollonian kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen erottamispäätöksen kumoa­miseksi vaaditaan 2/3 äänten enemmistö suljetuin lipuin toimi­tettavassa äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenen erottaminen astuu voimaan 14 päivän kuluttua, ellei erottamisesta ole vali­tettu. Muussa tapauk­sessa Apollonian kokouksen jälkeen, ellei sitä koskevaa päätöstä ole Apollonian kokouksessa kumottu.

Jäsen, joka on kahden vuoden aikana jättänyt jäsenmaksunsa maksa­matta, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi Apollonian jäsenyy­destä.

Jäsen, joka on eronnut tai katsottu eronneeksi, on ennen jäseneksi hyväksymistä velvollinen suorittamaan maksamattomat jäsenmaksut.

Apollonian kieli sekä päätäntävallan ja toimeenpanovallan käyttäjät

10 §
Apollonian kieli on suomi ja sen kokouksissa voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

11 §
Apollonian päätäntävaltaa käyttää Apollonian kokous ja toimeen­panoval­taa hallitus.

Apollonian hallitus voi asettaa asioita valmis­telemaan joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joiden tehtävistä päätetään tarkemmin joko toimeksiannon yhteydessä erikseen tai hallituksen hyväksymissä johto- tai ohjesäännöissä.

Apollonian kokoukset

12 §
Apollonian kokouksia pidetään 8 kertaa vuodessa päivinä, jotka hallitus määrää. Kokouksia ei kuitenkaan pidetä kesä-, heinä- eikä elokuussa. Vaalikokous pidetään 1.11.-15.12. ja maalis- tai huh­tikuun kokous on vuosikokous.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi vuosi- tai vaalikokouk­sessa, hänen on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.
Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle asetettavat ehdokkaat on il­moitettava vaalikokousta edeltävässä Apollonian sääntömääräisessä ko­kouksessa.

Hallituksella on oikeus kutsua kokoon ylimääräisiä kokouksia, jos ai­hetta ilmaantuu. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle, jos Apollonian kokous niin päättää, tai jos vähintään 1/10 Apollonian äänioikeutetuista jä­se­nistä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Apollonian kokouksen puheenjohtajana toimii Apollonian puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja, paitsi vuosiko­kouk­sessa niissä asioissa, joissa he ovat laillisesti esteellisiä. Kokouk­sen sihtee­rinä toimii kokouksen puheenjohtajan kutsuma Apollonian jäsen tai sen toimihenkilö.

Kokouksissa valitaan kaksi läsnäolevaa Apollonian jäsentä tarkasta­maan pöytäkirja, jonka he kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin kanssa al­lekirjoituksellaan todistavat oikeaksi.

13 §
Apollonian vuosikokouksessa, joka pidetään 1.3.-30.4. hallituksen määräämänä päivänä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
 3. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on kokouskutsussa ilmoittanut.
 4. Kutsutaan kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet.

Vuosikokouksen yhteydessä voidaan hallituksen niin päättäessä pitää vuosikokousesitelmä.

14 §
Apollonian vaalikokouksessa, joka pidetään 1.11.-15.12., käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi sekä määrätään seuraavana toimintavuonna kannettavien jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
 2. Valitaan 17 §:n mukaan hallituksen jäsenet 12 §:n 3 momentin mukaisesti asetetuista ehdok­kaista. Valittujen hallituksen jäsenien toimintakausi alkaa seuraa­van tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 3. Päätetään seuraavana vuonna maksettavista kokouspalkkioista.
 4. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 5. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi Koulutustoimikunnan jä­se­net.
 6. Valitaan seuraavan vuoden vaaleja valmisteleva toimikunta, jonka jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
  Valitaan enintään 6-jäseninen asiantuntijalautakunta antamaan hal­litukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian halli­tuk­sen halutessaan määräämällä hallituksen jäsenellä on asiantuntijalautakun­nan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 7. Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskut­sussa.

15 §
Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, jollei 9 §:stä, 23 §:stä tai 24 §:stä muuta johdu.

Ääniä laskettaessa ei oteta huomioon niitä, joilla ei ole ollut kokouk­sessa tai kyseessä olevassa asiassa äänioikeutta, niitä, jotka eivät ot­taneet osaa äänestykseen, niitä, jotka ovat äänestäneet tyhjää eikä niitä, joiden äänet on hylätty.

Asiaäänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä aina 9 §:n 3 momentin mukaisissa tapauksissa ja muulloin jos kokous niin päät­tää. Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin äänioi­keu­tettu sitä vaatii.

Vaalissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä ta­san vaalissa tai suljetussa äänestyksessä arpa ratkaisee vaalin tai ää­nestyksen tuloksen.

Apollonian puheenjohtajan vaalissa valituksi tuleminen edellyttää yli puolta annetuista äänistä.

Apollonian kokousten koolle kutsuminen

16 §
Kutsu Apollonian kokouksiin tapahtuu vähintään 5 päivää ennen koko­usta yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla tai sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella tai kirjeellä. Vaali- ja vuosikokouksiin ilmoitus on kui­tenkin julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Apollonian yli­mää­räisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään 14 päi­vää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla tai sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella tai kirjeellä.

Apollonian hallitus ja toimikunnat

17 §
Hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valittavat puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava henkilö, neljä muuta jäsentä sekä yksi opiskelijajäsenistä valittu jäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

18 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätös­val­tainen, jos puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheen­joh­taja ja kuusi hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä.

Äänestyksissä ja vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 15 §:ssä on määrätty.

19 §
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä johtuu yhdistyslaista ja näi­den sääntöjen erityisistä säännöksistä:

 1. Hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä.
 2. Panna täytäntöön Apollonian kokousten päätökset.
 3. Päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 4. Hoitaa Apollonian taloudellista hallintoa ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta.
 5. Antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 6. Jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset.
 7. Järjestää Apollonian toimiston työskentely ja valvoa sitä.
 8. Vahvistaa 5 §:ssä, 11 §:ssä ja 14 §:ssä mainittujen toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt.

Toiminta- ja tilikausi, nimen kirjoittaminen ja rahastot

20 §
Apollonian toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvitta­vine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus on annettava tilintar­kastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkasta­jien ja toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta Apollonian hallitukselle.

21 §
Apollonian nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih­teeri, kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen erikseen mää­räämän toimihenkilön kanssa.

22 §
Apollonialla on oikeus ylläpitää rahastoja, joiden varojen käyttämisestä kunkin rahaston tarkoitusperien hyväksi määrätään Apollonian kokouk­sen vahvistamissa rahastojen säännöissä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

23 §
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokousta edeltä­vässä kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta päätetään vuosikokouk­sessa, edellisessä kokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella. Pää­tös sääntöjen muuttamisesta vaatii 2, 3 §:ien ja 24 §:n 2 momentin osalta neljän viidesosan (4/5) ja muilta osin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.

24 §
Ehdotus Apollonian purkamisesta on käsiteltävä vuosikokousta edeltä­vässä kokouksessa ja päätettävä vuosikokouksessa. Kokousten väli­sen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Päätös vaatii neljän viides­osan (4/5) enemmistön annetuista äänistä.

Siinä tapauksessa että Apollonia yhdistyksenä puretaan, sen on sa­malla päätettävä va­rojensa käytöstä. Tällöin on otettava huomioon, että Apollonian rahastot, mikäli ne ovat syntyneet määrättyihin ehtoihin si­dottujen lahjoitusten kautta, käytetään ehtoja noudattaen, sekä että Apollonian ylijäävät varat käytetään tarkoi­tuksiin, jotka mahdollisimman tehokkaasti edistävät Suomessa tehtä­vää hammaslääketieteellistä tut­kimusta.