Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Säännöt

Apollonia / Yhdistys / Säännöt

SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRISEURA APOLLONIA SÄÄNNÖT

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.6.2021.

Nimi, kotipaikka ja toimialue

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Ham­mas­lääkä­riseura Apollonia ry, Finska Tandlä­karsäll­skapet Apol­lonia rf ja siitä käytetään sään­nöissä ni­mitystä Apollonia.

Apollonian kotipaikka on Helsingin kau­punki ja sen toiminta-alue käsit­tää koko maan.

Tarkoitus

2 §
Apollonia, perus­tettu huhtikuun 16. päivänä 1892, on tieteelli­nen yhdis­tys, joka toimii

 • hammaslääkäreiden välisenä yhdyssiteenä hammaslää­ketieteel­lisen tutkimustyön kehittämiseksi ja sen saavutus­ten sovelta­miseksi käytän­töön
 • hammaslääkäreiden täydennys- ja jat­kokoulutuk­sen edistämi­seksi
 • hammaslääketieteellisen julkaisutoimin­nan tukemi­seksi sekä
 • kansainvälisen hammaslääketieteellisen yhteis­työn ylläpi­tämi­seksi.

Toimintamuodot

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Apollonia järjestää kokous-, luento- ja esi­telmätilaisuuksia, kursseja ja symposiumeja.

Apollonia harjoittaa tieteellistä jul­kaisu­toimintaa, jakaa apurahoja ja huomionosoituksia sekä ylläpitää suhteita sekä koti- että ulko­maisiin hammaslääkärijärjestöihin.

4 §
Apollonia voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjes­töihin ja toimielimiin, joihin kuuluminen edistää sen tarkoitus­perien to­teu­tumista. Päätöksen liittymisestä tekee Apollonian jäsenkokous Apollonian hallituk­sen esityksestä.

5 §
Toimintansa tukemiseksi Apollonialla on oikeus hankkia ja omistaa kiin­teätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja tes­tamentteja sekä panna asianomaisella luvalla toimeen rahanke­räyksiä.

6 §
Apollonialla voi olla hammaslääketieteen osa-alueilla toimivia jaostoja, jotka toimivat Apollonian hallituksen vastuulla ja valvonnassa, Apollonian talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa.

Jäsenyys


Apollonian jäsenkuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä, opiskelija- ja eläkeläisjäseniä sekä kirjeenvaih­taja- ja kunniajäseniä.

Jäsenten hyväksymisestä päättää Apollonian hallitus. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, jotka ovat saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöistä kulloinkin voimassa olevan lain mukaan oikeuden tai luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa.

Apollonian varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu, yhdis­tyksen tarkoituksia edistävä kotimainen tai ulkomainen henkilö, jos vähintään 15 Apollonian jäsentä häntä kirjallisesti ehdottaa.

Jäseneksi hyväksyttävältä odotetaan näyttöä pitkäjänteisestä Apollonian tarkoitusten edistämisestä.

Tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien osalta vaaditaan vähintään kolmen vuoden asumista Suomessa ja yhtäjaksoista työskentelyä hammaslääketieteen tai siihen liittyvän tutkimuksen alalla.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisissa yliopistoissa hammaslääketieteen perustutkintoa suorittavat opiskelijat ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.

Apollonian vuosikokous voi hallituksen perustellusta ehdotuksesta hyväksyä kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniksi hammaslääketieteen tai sitä lähellä olevan tieteen alalla ansioituneita henkilöitä, jotka ovat edistäneet ansiokkaasti Apollonian tarkoitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liittymis- ja jäsenmaksu

8 §
Apollonian jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden Apollonian vaalikokous vuosittain määrää.

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet, opiskelijajäsenet ja täyttä eläkettä saavat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Hallitus voi hakemuksesta myöntää jäsenelle alennusta tai vapautuksen jäsenmaksusta enintään vuodeksi kerrallaan työttömyyden, sairastumisen, varusmiespalvelun, eläköitymisen tai muun näihin rinnastuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi.

Alennusta jäsenmaksusta haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Apollonialle 31.1. mennessä. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee käydä ilmi, millä perusteella ja mille ajalle alennettua jäsenmaksua haetaan. Jäsenmaksualennuksia ei myönnetä takautuvasti.

Liittyessään Apollonian varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi jä­sen maksaa liittymismaksun, jonka suuruuden Apollonian vaalikokous vuosittain määrää.

Opiskelijajäsen siirtyy suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi valmistumisen jälkeen. Liittymismaksua ei kuitenkaan tarvitsee maksaa uudelleen. Jäsenmaksuvelvoite alkaa valmistumisvuotta seuraavana vuonna 1.1. alkaen.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

9 §
Jos jäsen haluaa erota Apolloniasta, hänen on saatettava se kirjallisesti Apollonian hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tiedoksi taikka hän voi ilmoittaa erosta Apollonian kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa maksuvelvoitteestaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Hallitus voi erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka toimii Apol­lonian tarkoituksen ja toiminta-muotojen tai hyvien tapojen vastaisesti. Jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa hänelle varoituksen. Jäsenen erottamisen tai varoi­tuksen antamisen kannalla tulee olla vähintään 2/3 hallituk­sen kaikista jäsenistä. Jäsenen erottaminen astuu voimaan 14 päivän kuluttua, ellei erottamisesta ole vali­tettu.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen seurasta, mikäli jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden erääntynyttä jäsenmaksua kuukauden kuluessa erääntymisestä.

Jäsen, joka on eronnut tai erotettu hallituksen päätöksellä, on ennen uudelleen jäseneksi hyväksymistä velvollinen suorittamaan maksamattomat jäsenmaksut ja liittymismaksun.

Apollonian hallintoelimet sekä päätäntävallan ja toimeenpanovallan käyttäjät

10 §
Apollonian ylintä päätösvaltaa käyttää Apollonian vuosi- ja vaalikokous ja toimeen­panoval­taa hallitus.

Apollonian hallitus voi asettaa asioita valmis­telemaan joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia/valiokuntia, joiden tehtävistä päätetään tarkemmin hallituksen hyväksymissä johto- tai ohjesäännöissä tai erillisellä toimeksiannolla. Toimikunnat ja valiokunnat toimivat hallituksen vastuulla ja alaisuudessa.

Apollonian jäsenkokoukset

11 §
Apollonian jäsenkokouksia pidetään kahdeksan (8) kertaa vuodessa päivinä, jotka hallitus määrää. Kokouksia ei kuitenkaan pidetä kesä-, heinä- eikä elokuussa. Apollonian vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta maalis-huhtikuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi vuosi- tai vaalikokouk­sessa, hänen on tehtävä kirjallinen esitys Apollonian hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kyseistä kokousta. Muissa jäsenkokouksissa esityksen voi tehdä kokouksessa.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle asetettavat ehdokkaat on ilmoitettava vaalikokousta edeltävässä Apollonian sääntömääräisessä ko­kouksessa.

Hallituksella on oikeus kutsua koolle ylimääräisiä jäsenkokouksia, jos ai­hetta ilmaantuu. Ylimääräinen kokous on kutsuttava myös koolle, jos Apollonian jäsenkokous niin päättää, tai jos vähintään 1/10 Apollonian äänioikeutetuista jä­se­nistä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Apollonian jäsenkokousten puheenjohtajana toimii Apollonian puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, paitsi vuosi­kokouk­sessa niissä asioissa, joissa he ovat laillisesti esteellisiä. Kokouk­sen sihtee­rinä toimii kokouksen puheenjohtajan kutsuma Apollonian jäsen tai sen toimihenkilö.

Jäsenkokouksissa valitaan kaksi läsnäolevaa Apollonian jäsentä tarkasta­maan pöytäkirja, jonka he kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin kanssa al­lekirjoituksellaan todistavat oikeaksi.

Apollonian vuosikokous

12 §
Apollonian vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 2. tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnot
 3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
 4. käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskutsussa
 5. kutsutaan kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet.

Vuosikokouksen yhteydessä voidaan hallituksen niin päättäessä pitää vuosikokousesitelmä.

Apollonian vaalikokous

13 §
Apollonian vaalikokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle
 2. määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 3. valitaan 16 §:n mukaan hallituksen jäsenet 11 §:n 4 momentin mukaisesti asetetuista ehdok­kaista. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraa­van tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 4. päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle.
 5. päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus seuraavalle vuodelle.
 6. päätetään hallituksen työvaliokunnan jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle.
 7. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 8. valitaan Koulutustoimikunnan jä­se­net seuraavalle vuodelle.
 9. valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 10. valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hal­litukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian hallituksella on oikeus nimetä edustaja Asiantuntijalautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella.
 11. valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle.
 12. käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskut­sussa.

Äänestäminen jäsenkokouksissa

14 §
Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, jollei 9 §:stä, 22 §:stä tai 23 §:stä muuta johdu.

Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä sekä niillä kir­jeenvaihtaja- ja kunniajäsenillä, jotka ovat aikaisemmin olleet varsi­nai­sia jäseniä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Asiaäänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä aina 9 §:n 3 momentin mukaisissa tapauksissa ja muulloin jos jäsenkokous niin päät­tää.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin äänioi­keu­tettu sitä vaatii.

Kun kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, äänestys suoritetaan teknisen alustan mahdollistamassa muodossa.

Vaalissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä ta­san vaalissa tai suljetussa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee vaalin tai ää­nestyksen tuloksen.

Apollonian puheenjohtajan vaalissa valituksi tuleminen edellyttää yli puolta annetuista äänistä.

Apollonian jäsenkokousten koolle kutsuminen

15 §
Kutsu Apollonian jäsenkokouksiin tapahtuu vähintään 5 päivää ennen koko­usta Apollonian verkkosivuilla julkaistavalla tai Suomen Hammaslääkärilehdessä olevalla ilmoituksella. Apollonian vuosi- ja vaali-kokoukseen kutsu on kui­tenkin julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Apollonian yli­mää­räisestä jäsenkokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 14 päi­vää ennen kokousta Apollonian verkkosivuilla julkaistavalla tai Suomen Hammaslääkärilehdessä olevalla ilmoituksella tai sähköpostitse.

Apollonian hallitus

16 §
Apollonian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava sekä muita jäseniä, joista yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten tulee olla Apollonian varsinaisia jäseniä.

Jos hallituksen jäsen eroaa tehtävästään tai ei enää täytä hallituksen jäsenelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia ennen toimikauden päättymistä, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen seuraavassa jäsenkokouksessa Vaaleja valmistelevan toimikunnan ehdotuksesta.

Hallitukseen ei valita varajäseniä.

Hallituksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

17 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätös­val­tainen, jos puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheen­joh­taja ja kuusi hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävät

18 §
Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä on sanottu, hallitus

 1. vastaa Apollonian toiminnasta ja hoitaa Apollonian asioita, edustaa sitä ja nimeää Apollonian edustajat eri tarkoituksiin/tilaisuuksiin.
 2. valmistelee ja esittelee jäsenkokouksissa esiteltävät asiat ja panee täytäntöön jäsenkokousten päätökset.
 3. päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 4. vastaa Apollonian taloudesta, laatii talous- ja toimintasuunnitelman ja huolehtii että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta.
 5. antaa vuosikokoukselle kertomuksen edelliseltä toimintakaudelta.
 6. myöntää ja jakaa Apollonian apurahat.
 7. myöntää ja jakaa Apollonian palkinnot ja huomionosoitukset.
 8. valvoo ja ohjaa Apollonian toimiston työskentelyä.
 9. palkkaa Apollonian toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan ja työehdoistaan.
 10. vahvistaa Apollonian hallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt.

Toiminta- ja tilikausi

19 §
Apollonian toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosi-kokousta.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa Apollonian hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Nimen kirjoittaminen

20 §
Apollonian nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä hallituksen mää­räämän nimenkirjoittajan kanssa.

Rahastot

21 §
Apollonialla on oikeus ylläpitää rahastoja, joiden varojen käyttämisestä kunkin rahaston tarkoitusperien hyväksi määrätään Apollonian jäsenkokousten vahvistamissa rahastojen säännöissä.

Sääntöjen muuttaminen

22 §
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokousta edeltävässä jäsenkokouksessa.

Sääntöjen muuttamisesta päätetään vuosikokouk­sessa, edellisessä kokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella. Pää­tös sääntöjen muuttamisesta vaatii 2, 3 §:ien ja 23 §:n 2 momentin osalta neljän

viidesosan (4/5) ja muilta osin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

23 §
Ehdotus Apollonian purkamisesta on käsiteltävä vuosikokousta edeltä­vässä jäsenkokouksessa ja päätettävä Apollonian vuosikokouksessa. Asia on mainittava kokouskutsussa. Kokousten väli­sen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Päätös vaatii neljän viides­osan (4/5) enemmistön annetuista äänistä.

Mikäli Apollonia yhdistyksenä puretaan tai lakkautetaan, on sen hallussa ja hoidossa olevat rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä tarkoituksia varten tai määrätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, hoidettava ja käytettävä näistä rahastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräysten mukaisesti.

Muut mahdolliset Apollonian varat käytetään tarkoi­tuksiin, jotka mahdollisimman tehokkaasti edistävät Suomessa tehtä­vää hammaslääketieteellistä tut­kimusta. Nämä varat on käytettävä sellaisiin tarkoituksiin kuin 2§:ssä mainitaan sen mukaisesti kuin Apollonian viimeinen vuosi- tai vaalikokous on asiassa päättänyt.