Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Tutkimusapurahat

Apollonia / Apurahat / Tutkimusapurahat


Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto jakavat tutkimusapurahoja vuosittain.

Vuoden 2025 tutkimusapurahojen hakuaika alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.10.2024 klo:15.00 .

Tutkimusapurahoja myönnetään hammaslääketiedettä edistäviin tieteellisiin tutkimustöihin Hammaslääkäriseura Apollonian varsinaisille jäsenille ja opiskelijajäsenille. Yhteisrahaston apurahan saajan tulee olla sekä Hammaslääkäriseura Apollonian että Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen.

Seuraavat tutkimusapurahat ovat haettavana vuodelle 2025:

 • Opiskelija-apuraha
  Apuraha hakuaikana hammaslääkärin perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, enintään 3 000 euroa.
 • Kannustusapuraha
  Apuraha väitöskirjatutkimusta tekeville hammaslääkäreille, enintään 5 000 euroa.
 • Nuoren tutkijan apuraha
  Apuraha väitöskirjatutkimusta tekevälle hammaslääkärille 12 kk (21 500 euroa) tai 6 kk (12 000 euroa) tutkimustyötä varten, ajalle 1.7.2025–30.6.2026.
 • Tutkijakuukaudet ja/tai kuluapuraha
  Väitelleelle tutkijalle tutkijakuukausia enintään 8 kuukaudeksi 2 500 €/kk ja/tai kuluapuraha. Tutkijakuukaudet ja kuluapuraha yhteensä enintään 20 000 euroa.

Vuonna 2025 jaetaan myös useita nimikkoapurahoja. Nimikkoapurahojen myöntäjät vuonna 2025 julkaistaan myöhemmin.

Yhteisrahastosta tuettavien tutkimusten painopistealueet ovat

 • terveydenhuoltotutkimus (esim. hoidon vaikuttavuus, johtaminen, työnjako ja organisaatiotutkimus sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuva tutkimus),
 • hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä kliininen tutkimus,
 • terveystaloustiede sekä
 • kansanterveystiede ja epidemiologia.

Myönnetyt apurahat julkistetaan maaliskuussa 2025 Apollonia Symposiumissa sekä Apollonian verkkosivuilla. Päätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostitse.

Lista vuoden 2024 tutkimusapurahojen saajista (pdf)

Tutkimusapurahojen haku

Vuoden 2025 tutkimusapurahojen hakuaika alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.10.2024 klo 15.00.

Tutkimusapurahahakemus tehdään Apollonian sähköisessä apurahajärjestelmässä. Apurahajärjestelmän käyttäjätunnuksena toimii Apollonian jäsenrekisterissä oleva hakijan sähköpostiosoite.

Apurahan hakijan Apollonian jäsenyys tarkistetaan apurahajärjestelmässä ennen uuden hakemuksen tekemisen aloittamista erillisellä kirjautumisella Apollonian jäsenrekisteriin (Kongressi-järjestelmä). Jäsenyys tarkistetaan kerran vuodessa.

Kirjaudu apurahajärjestelmään

Jos et ole aiemmin käyttänyt apurahajärjestelmää, tulee sinun rekisteröityä käyttäjäksi ensimmäisellä kerralla: https://apollonia.apurahat.net/register.aspx.

Hakijan kannattaa varmistaa käyttäjätunnuksensa toimivuus jo hyvissä ajoin ennen hakemuksensa tekemistä. Täyttöohjeet löytyvät apurahajärjestelmästä, hakemuksen eri kohdista.

Lisätietoja hakemukseen liittyen

Tutkimussuunnitelma

Hakemukseen tulee liittää erillinen tutkimussuunnitelma, joka kirjoitetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Tutustu erillisiin tutkimussuunnitelman kirjoitusohjeisiin (pdf).

Luvat

Hakemuksen kohteena olevalla tutkimuksella tulee olla voimassa kaikki siihen tarvittavat luvat. Luvat on listattava hakemuksessa. Hakijan on pystyttävä pyydettäessä esittämään lupien kopiot enne apurahan nostamista. Tutustu myös Apurahahakemuksen luvat ja lausunnot -ohjeeseen.

Ohjaajan lausunto

Opiskelija-apurahan hakijoilta ja ei-väitelleiltä sekä tutkimusryhmissä työskenteleviltä väitelleiltä apurahan hakijoilta edellytetään apurahahakemuksen esittämistä tutkimustyön vastuulliselle ohjaajalle. Hakemuksessa ei vaadita erillistä lausuntoa ohjaajalta, mutta hakemukseen pyydetään lisäämään ohjaajan yhteystiedot sekä tieto siitä, onko ohjaaja lukenut tutkimussuunnitelman.

Yleiskustannukset

Hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen Säätiö ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto eivät myönnä rahoitusta mahdollisiin yliopiston perimiin yleiskustannuksiin.

Muualta saadut apurahat

Muualta kolmen viimeisiään vuoden aikana saadut apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset ilmoitetaan apurahahakemuksessa.

Arviointikriteerit

Apurahahakemuksen arviointikriteereihin voi tutustua tästä.

Haettavissa olevat tutkimusapurahat

Kannustusapuraha

 • väitöskijrjaa tekevät tutkijat, joilla on hammaslääkärin lisensiaatin tutkinto
 • kuluhin ja työkentelyyn
 • enintään 5 000 euroa

Tutkijakuukaudet ja/tai kuluapuraha

 • Väitelleelle tutkijalle
 • haetaan tutkijakuukausia 2 500 euroa/kk ja(tai kuluapurahaa euromääräisenä
 • yhteensä enintään 20 000 euroa

Opiskelija-apuraha

Opiskelija-apurahaa voi hakea hammaslääketieteen opiskelija, joka on Apollonian jäsen. Hakuaikana perustutkintoa suorittava opiskelija voi hakea vain opiskelija-apurahaa. Opiskelija-apurahaa voi hakea tieteelliseen työskentelyyn ja tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin. Opiskelija-apurahan suuruus on enintään 3 000 euroa.

Nuoren tutkijan apuraha

Nuoren tutkijan apuraha myönnetään väitöskirjatutkimusta tekevälle hammaslääkärille, joka voi olla tutkijakoulun koulutettava. Apurahan saajan tulee tehdä tutkimustyötä päätyönään apurahakaudella. Nuoren tutkijan apurahan saajan tulee antaa tarkennettu kirjallinen suunnitelma apurahan ja työajan käytöstä Suomen Hammaslääketieteen Säätiölle (Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi) ennen apurahakauden aloittamista.

Lokakuussa 2024 Nuoren tutkijan apurahaa voi hakea ajanjaksolle 1.7.2025–30.6.2026.

Nuoren tutkijan apuraha voidaan myöntää tieteelliseen työskentelyyn (työskentelyapuraha), kattamaan työskentelystä aiheutuvia kuluja (kuluapuraha) tai sekä tieteelliseen työskentelyyn että työskentelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen (työskentely- ja kuluapuraha).

Nuoren tutkijan apurahojen suuruudet ovat 21 500 euroa (12 kk) ja 12 000 euroa (6 kk).

Tietoa tutkimusapurahan saajille

Apurahan saamisesta ilmoittaminen

Tutkimusapurahat 2025 julkaistaan maaliskuussa 2025. Hakijat saavat sähköpostitse tiedon apurahan saamisesta tai siitä, että apurahaa ei ole myönnetty. Samalla apurahansaajia pyydetään ilmoittamaan tili- ja henkilötiedot apurahajärjestelmässä.

Vastaanottaminen

Apurahan saajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa apurahan vastaanottamisesta. Jos apurahansaaja ei voi ottaa vastaan myönnettyä apurahaa, tulee hänen olla yhteydessä Apollonian operatiiviseen päällikköön Kaisa Laukkaseen, etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Maksaminen

Vuoden 2025 tutkimus-, kannustus- ja opiskelija-apurahojen maksu aloitetaan maaliskuussa 2025 Apollonia Symposiumin jälkeen. Apurahat maksetaan pääsääntöisesti yhdessä maksuerässä vuoden 2025 aikana. Apurahan maksamisessa huomioidaan apurahansaajan toive maksatusajankohdasta, joka tulee lisätä maksusuunnitelmaan apurahajärjestelmässä.

Nuoren tutkijan apurahan ensimmäinen erä maksetaan sopimuksen mukaan ja toinen erä kuuden kuukauden kuluttua, apurahan saajan toimitettua selvitys tutkimustyön etenemisestä ja jatkumisesta sähköpostitse Suomen Hammaslääketieteen Säätiön asiamiehelle (Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi).

Käyttö ja keskeytykset

Apuraha on käytettävä aina siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Nuoren tutkijan apurahan maksaminen edellyttää päätoimista tutkimustyötä. Apurahan maksaminen keskeytetään palkallisen työn, viransijaisuuden, asevelvollisuuden, vanhempain- tai hoitovapaan tms. ajaksi. Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, vanhempain- tai hoitovapaan vuoksi.

Eläke- ja tapaturmavakuutus

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa apurahansaajien lakisääteisen työeläke- ja tapaturmavakuuttamisen. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvaa, Suomesta tieteen työskentelyapurahan saanutta henkilöä.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tai pelkästään kulujen kattamiseen myönnettyjä apurahoja. Vakuutusmaksut määräytyvät työtulon mukaan. Eläkevakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Hammaslääketieteen Säätiö ilmoittavat myöntämänsä apurahat Melalle, kun apuraha täyttää kestoltaan ja määrältään vakuuttamisen edellytykset.

Lisätietoja työeläke- ja tapaturmavakuutuksesta löydät Melan sivulta.

Verotus

Apollonia tekee tammikuun aikana verottajalle apurahan myöntäjän vuosi-ilmoituksen edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista.

Myös verovapaita apurahoja koskee ilmoitusvelvollisuus. Apurahan saajan on tarkistettava esitäytetyn veroilmoituksensa tiedot ja korjattava niitä tarvittaessa.

Apurahan saaja ei toimita Apollonialle verokorttia eikä Apollonia tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän. Mahdollinen vero maksetaan jälkikäteen verovapaan apurahan ylittävältä osalta. Eläkemaksujen ja muiden kulujen vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta:

Selvitys tutkimusapurahan käytöstä

Saajan tulee tehdä apurahajärjestelmässä selvitys tutkimusapurahansa käytöstä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa haettaessa tulee selvitys Apollonian, Hammaslääketieteen Säätiön tai Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston aiemmin myöntämästä tutkimusapurahasta olla tehtynä.

Lisätietoja:
Kaisa Laukkanen, etunimi.sukunimi@apollonia.fi, p. 040 169 6534
Annamari Nihtilä, etunimi.sukunimi@apollonia.fi, p. 050 569 7800
Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi tai p. 040 146 3696