Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Tutkimusapurahat

Apollonia / Apurahat / Tutkimusapurahat

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö jakavat tutkimusapurahoja vuosittain. Tutkimusapurahoja myönnetään suomalaista hammaslääketiedettä edistäviin tieteellisiin tutkimustöihin Apollonian varsinaisille jäsenille ja opiskelijajäsenille.

Tutkimusapurahapäätöksestä ilmoitetaan hakua seuraavassa maaliskuussa jokaiselle hakijalle henkilökohtaisesti. Myönnetyt apurahat julkistetaan maaliskuussa Apollonia Symposiumissa sekä Apollonian verkkosivuilla. Lista vuoden 2023 tutkimusapurahojen saajista (pdf):

Information in English: Research grants

Vuoden 2023 tutkimusapurahojen hakuaika on päättynyt

Tutkimusapurahahakemus tehdään Apollonian sähköisessä apurahajärjestelmässä. Apurahajärjestelmän käyttäjätunnuksena toimii Apollonian jäsenrekisterissä oleva hakijan sähköpostiosoite.

Kirjaudu apurahajärjestelmään

Uudet käyttäjät rekisteröityvät apurahajärjestelmän käyttäjiksi ensimmäisellä kerralla: https://apollonia.apurahat.net/register.aspx.

Hakijan kannattaa varmistaa käyttäjätunnuksensa toimivuus jo hyvissä ajoin ennen hakemuksensa tekemistä. Tutkimusapurahahakemuksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät apurahajärjestelmästä.

Apurahan hakijan Apollonian jäsenyys tarkistetaan apurahajärjestelmässä ennen uuden hakemuksen tekemisen aloittamista erillisellä kirjautumisella Apollonian jäsenrekisteriin (Kongressi-järjestelmä). Jäsenyys tarkistetaan kerran vuodessa.

Hakemuksen kohteena olevalla tutkimuksella tulee olla voimassa kaikki siihen tarvittavat luvat, joiden kopiot hakijan pitää pyydettäessä kyetä esittämään ennen apurahan nostamista. Tutustu Apurahahakemuksen luvat ja lausunnot -ohjeeseen

Opiskelija-apurahan hakijoilta ja ei-väitelleiltä sekä tutkimusryhmissä työskenteleviltä väitelleiltä apurahan hakijoilta edellytetään apurahahakemuksen esittämistä tutkimustyön vastuulliselle johtajalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät Lausunnot-välilehdeltä apurahajärjestelmässä.

Hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen Säätiö ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto eivät myönnä rahoitusta mahdollisiin yliopiston perimiin yleiskustannuksiin.

Apurahahakemuksen arviointikriteereihin voi tutustua tästä.

Apollonian ja Säätiön tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön tutkimusapurahoja voi hakea tieteelliseen työskentelyyn (työskentelyapuraha), kattamaan työskentelystä aiheutuvia kuluja (kuluapuraha) tai sekä tieteelliseen työskentelyyn että työskentelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen (työskentely- ja kuluapuraha). Tutkimusapurahan suuruus on enintään 20 000 euroa.

Haettavat tutkimusapurahat:

 1. Kannustusapuraha max 5.000 euroa (väitöskirjaa tekevät tukijat)
 2. Tutkimusapuraha päätoimiseen tutkijana työskentelyyn (osa-aikainen työskentely on mahdollista)
  8 tutkijakuukautta max 20.000 €
  4 tutkijakuukautta max 10.000 €

Haettavana ovat myös seuraavat nimikkoapurahat:

 • Suunterveyden edistäminen -nimikkoapuraha
 • Colgate-nimikkoapuraha
 • Oral-nimikkoapuraha
 • Planmeca Group -nimikkoapuraha
 • Lasten hammashoidon jaoston tapuraha
 • Implantologian jaoston apuraha
 • Parodontologian jaoston apuraha
 • Ortodontian jaoston apuraha

Opiskelija-apuraha

Opiskelija-apurahaa voi hakea hammaslääketieteen opiskelija, joka on Apollonian jäsen. Opiskelijajäsen voi hakea vain opiskelija-apurahaa. Opiskelija-apurahaa voi hakea tieteelliseen työskentelyyn ja tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin. Opiskelija-apurahan suuruus on enintään 3 000 euroa.

Nuoren tutkijan apuraha

Nuoren tutkijan apuraha myönnetään väitöskirjatutkimusta tekevälle hammaslääkärille, joka voi olla tutkijakoulun koulutettava. Apurahan saajan tulee tehdä tutkimustyötä päätyönään apurahakaudella. Nuoren tutkijan apurahan saajan tulee antaa tarkennettu kirjallinen suunnitelma apurahan ja työajan käytöstä Suomen Hammaslääketieteen Säätiölle (Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi) ennen apurahakauden aloittamista.

Lokakuussa 2022 Nuoren tutkijan apurahaa voi hakea ajanjaksolle 1.7.2023–30.6.2024.

Nuoren tutkijan apuraha voidaan myöntää tieteelliseen työskentelyyn (työskentelyapuraha), kattamaan työskentelystä aiheutuvia kuluja (kuluapuraha) tai sekä tieteelliseen työskentelyyn että työskentelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen (työskentely- ja kuluapuraha).

Nuoren tutkijan apurahojen suuruudet ovat 21.500 euroa (12 kk) ja 12.000 euroa (6 kk).

Yhteisrahaston tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääkäriliiton Yhteisrahaston tutkimusapurahan hakijan tulee olla Apollonian ja Hammaslääkäriliiton jäsen. Yhteisrahaston tutkimusapurahaa voi hakea tieteelliseen työskentelyyn ja tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin.

Yhteisrahastosta tuettavien tutkimusten painopistealueet ovat

 • terveystaloustiede
 • terveydenhuoltotutkimus (esim. hoidon vaikuttavuus, johtaminen, työnjako ja organisaatiotutkimus sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuva tutkimus),
 • kansanterveystiede ja epidemiologia sekä
 • hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä kliininen tutkimus.

Tutkimusapurahan saajille

Apurahan saamisesta ilmoittaminen

Tutkimusapurahat 2023 julkaistaan maaliskuussa viikolla 11. Hakijat saavat apurahajärjestelmästä lähetettävällä viestillä tiedon apurahan saamisesta tai siitä, että apurahaa ei ole myönnetty. Samalla apurahan saajia pyydetään ilmoittamaan tili- ja henkilötiedot sähköisessä järjestelmässä.

Vastaanottaminen

Apurahan saajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa apurahan vastaanottamisesta. Jos apurahan saaja ei voi ottaa vastaan myönnettyä apurahaa, tulee hänen olla yhteydessä Apollonian pääsihteeriin (Annamari Nihtilä, etunimi.sukunimi@apollonia.fi) mahdollisimman pian.

Maksaminen

Vuoden 2023 tutkimus-, nimikko- ja opiskelija-apurahojen maksu aloitetaan maaliskuussa Apollonia Symposiumin jälkeen. Apurahat maksetaan pääsääntöisesti yhdessä maksuerässä vuoden 2023 aikana.

Nuoren tutkijan apurahan ensimmäinen erä maksetaan sopimuksen mukaan ja toinen erä kuuden kuukauden kuluttua, apurahan saajan toimitettua selvitys tutkimustyön etenemisestä ja jatkumisesta sähköpostitse Suomen Hammaslääketieteen Säätiön asiamiehelle (Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi).

Käyttö ja keskeytykset

Apuraha on käytettävä aina siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Nuoren tutkijan apurahan maksaminen edellyttää päätoimista tutkimustyötä. Apurahan maksaminen keskeytetään palkallisen työn, viransijaisuuden, asevelvollisuuden, vanhempain- tai hoitovapaan tms. ajaksi. Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, vanhempain- tai hoitovapaan vuoksi.

Muualta saadut apurahat

Muualta kolmen viimeisimmän vuoden aikana saadut apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset ilmoitetaan apurahahakemuksessa. Apurahakautena myönnettyjä muita apurahoja ei tarvitse ilmoittaa.

Sosiaaliturva

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa apurahansaajien lakisääteisen työeläke- ja tapaturmavakuuttamisen. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvaa, Suomesta tieteen työskentelyapurahan saanutta henkilöä.

Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden tieteelliseen työskentelyyn ja sen tulee olla vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna vähintään 4 131 euroa (vuonna 2022) Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan tulee hankkia vakuutus myös apurahalla ulkomailla työskenneltäessä tai ulkomailta Suomeen työskentelemään tultaessa. Lisätietoja löydät Melan sivulta.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tai pelkästään kulujen kattamiseen myönnettyjä apurahoja. Vakuutusmaksut määräytyvät työtulon mukaan. Eläkevakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen.
Lisätietoja Melan sivulta.

Verotus

Apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään saakka (vuoden 2022 verovapaa raja 24 761,09 euroa). Apollonia tekee tammikuun aikana verottajalle apurahan myöntäjän vuosi-ilmoituksen edellisen vuoden aikana maksetuista työskentelyapurahoista.

Myös verovapaita apurahoja koskee ilmoitusvelvollisuus. Apurahan saajan on tarkistettava esitäytetyn veroilmoituksensa tiedot ja korjattava niitä tarvittaessa.

Apurahan saaja ei toimita Apollonialle verokorttia eikä Apollonia tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän. Mahdollinen vero maksetaan jälkikäteen verovapaan apurahan ylittävältä osalta. Eläkemaksujen ja muiden kulujen vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta:

Selvitys tutkimusapurahan käytöstä

Saajan tulee tehdä apurahajärjestelmässä selvitys tutkimusapurahansa käytöstä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa haettaessa tulee selvitys Apollonian, Hammaslääketieteen Säätiön tai Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston aiemmin myöntämästä tutkimusapurahasta olla tehtynä.

Lisätietoja:
Annamari Nihtilä, etunimi.sukunimi@apollonia.fi, p. 050 569 7800
Vesa Pohjola, etunimi.sukunimi@shlts.fi tai p. 040 146 3696