Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Parodontiitin vaihe ja riskiluokka yhteydessä verenpainetautiriskiin

Parodontiitin vaihe ja riskiluokka yhteydessä verenpainetautiriskiin

Verenpainetauti on yksi merkittävimmistä elinvuosia vähentävistä riskitekijöistä, ja se aiheuttaa vuosittain miljoonia kuolemia. Tämän vuoksi verenpainetaudin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa kannattaa huomioida kaikki muokattavissa olevat riskitekijät. Yksi tällainen tekijä on parodontiitti. Aiemmin on todettu, että vakavaan parodontiittiin (vuoteen 2017 asti voimassa ollut tautiluokitus) liittyy verenpainetaudin riskin kasvu noin 50 prosentilla.

Tässä potilasrekisteritutkimuksessa selvitettiin verenpainetaudin yhteyttä parodontiitin vaikeusasteeseen, joka on määritetty uuden, vuonna 2017 julkaistun parodontiittiluokituksen perusteella. Tutkimuskohortti koostui 7 008 turkkilaisesta potilaasta, joita hoidettiin Eskisehir Osmangazin yliopiston parodontologian klinikalla. Kohortin mediaani-ikä oli 31 vuotta (kvartiiliväli 21); 60,1 % oli naisia. Potilaista 53,1 %:lla oli diagnosoitu parodontiitti ja lopuilla 46,9 %:lla ientulehdus. Potilaista 435 (6,2 %) oli oman ilmoituksensa mukaan saanut verenpainetautidiagnoosin.

Potilailla, joiden verenpaine oli normaali, yleisin parodontologinen diagnoosi oli ientulehdus (49,5 %), kun taas verenpainetautipotilailla tavallisin diagnoosi oli keskivaikea (vaihe II) parodontiitti (31,3 %). Verenpainetaudista kärsivillä potilailla harvinaisin parodontologinen diagnoosi oli ientulehdus (17,7 %), kun taas normaalipaineisilla harvinaisin diagnoosi oli pitkälle edennyt (vaihe IV) parodontiitti (5,8 %). Myös parodontiitin riskiluokat erosivat verenpaineeltaan normaalien ja verenpainetautipotilaiden välillä: Vaikka molemmissa ryhmissä yleisin parodontiitin riskiluokka oli B (22,8 % ja ­45,7 %), verenpainetautipotilaiden ryhmässä esiintyi enemmän parodontiittiriskiluokan C potilaita (39,5 %).

Parodontologisen diagnoosin yhteyttä verenpainetautiin tutkittiin käyttäen monimuuttujamalleja, joissa ryhmät vakioitiin parodontiitin riskitekijöiden suhteen. Siirtyminen parodontiitin yhtä pykälää vakavampaan vaiheeseen liittyi 20 % kohonneeseen verenpainetautiriskiin (95 % Cl 1,09–1,32; p < 0,001); pitkälle edenneessä parodontiitissa (vaihe IV) ristitulosuhde oli 2,63 (LV 1,48–4,68; p < 0,001). Siirryttäessä korkeampaan parodontiitin riskiluokkaan verenpainetautiriski suureni 35 % (LV 1,19–1,53; p < 0,001); nopeasti etenevässä parodontiitissa (riskiluokka C) ristitulosuhde oli 2,22 (LV 1,45–3,40; p < 0,001). Verenpainetaudin riski siis oli tilastollisesti merkitsevästi kohonnut jo keskivaikeassa parodontiitissa (vaihe II).

Tutkimustulosten perusteella sekä parodontiitin vaikeusaste että etenemisnopeus ovat yhteydessä kohonneeseen verenpainetautiriskiin. Tämäkin tutkimus siis vahvistaa, että suunterveys on tärkeä osa yleisterveyttä.

Severity and progression rate of periodontitis are associated with an increased risk of hypertension of patients attending a university clinic

Burak Yildirim1, Cemilenur Aksit2, Mesut Mutlu3, Mari Ainola4, Kari Eklund4, Jaakko Leskelä4, Pirkko Pussinen5, Arzu Beklen1, 4

1 Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2 Erciyes University, Kayseri, Turkey
3 Ege University, Izmir, Turkey
4 Helsingin yliopisto
5 Itä-Suomen yliopisto

BMC Oral Health 2022; 22(1): 627.
Julkaistu verkossa 22.12.2022.
DOI: 10.1186/s12903-022-02637-w