Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Kirjallisuusviitteet

Apollonia / Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin, taulukoihin tai kuvateksteihin sulkeissa olevilla numeroilla. Jos viitteitä on useita, ne esitetään numerojärjestyksessä, esimerkiksi (1, 3‒6, 9). Jos viite on lauseen subjektina, merkitään numero sulkeissa viittauksen jälkeen. 

Kirjallisuusluetteloon kootaan ja numeroidaan viitteet Vancouver-järjestelmän mukaisesti siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät tekstissä.  

Lehtiartikkelit  

Tekijöiden nimet, artikkelin otsikko, lehden nimi käyttäen kansainvälisiä lyhenteitä (List of Journals, Index Medicus), julkaisuvuosi, vuosikerta ja numero sekä viitteen sivunumerot.  

Esimerkkejä:  

Soukka T, Gaebler J, Meurman O. Suu- ja leukakirurgisten infektioiden yksinkertainen bakteeriviljely. Suom Hammaslääkäril 2017; 24(1): 18–22.  

Laaksonen M, Suojanen J, Nurmenniemi S, Läärä E, Sorsa T, Salo T. The enamel matrix derivative (Emdogain) enhances human tongue carcinoma cells gelatinase production, migration and metastasis formation. Oral Oncol 2008; 44(8): 733–42.  

Määttä AM, Salminen A, Pietiäinen M, Leskelä J, Palviainen T, Sattler W. ym. Endotoxemia is associated with an adverse metabolic profile. Innate Immun 2021; 27(1): 3–14. Julkaistu verkossa 27.11.2020.  

Kirjat tai artikkelit kirjoissa  

Tekijöiden nimet, artikkelin otsikko, kirjan nimi, painos, julkaisupaikan suomenkielinen nimi, kustantaja, painatusvuosi sekä viitteen sivunumerot. Koko kirjaan viitattaessa sivunumeroita ei mainita.  

Esimerkkejä:  

Oikarinen K. Hammastapaturmat. Kirjassa: Kunnamo I. ym. (toim.). Lääkärin käsikirja. Jyväskylä: Duodecim; 2002. s. 273.  

Suomalainen A. Cone beam computed tomography in oral radiology. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto; 2010.  

Www-aineistot  

Tekijöiden nimet tai yhteisön nimi, aineiston otsikko, julkaisija (jos eri kuin julkaiseva yhteisö), julkaisuvuosi, verkko-osoite, viittausajankohta ja mahdollinen päivitysajankohta (jos tiedossa). 

Esimerkkejä:  

Välimaa H. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 2016.  [http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-805-0]. Viitattu 6.1.2020. 

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; 2019.  [www.käypähoito.fi]. Päivitetty 11.12.2019, viitattu 1.1.2021. 

Muuta huomioitavaa:

  • Tekijännimiä mainitaan korkeintaan 6 yhtä luettelokohtaa kohden. Jos kirjoittajia on enemmän, merkitään vain ensimmäiset 6 ja sen jälkeen ”ym.” (esim. Laaksonen M, Suojanen J, Nurmenniemi S, Läärä E, Sorsa T, Salo T. ym.).  
  • Jos viitteenä on allekirjoittamaton pääkirjoitus, merkitään se maininnalla pääkirjoitus.  
  • Hyväksytyt, mutta vielä julkaisemattomat kirjoitukset liitetään kirjallisuusluetteloon merkitsemällä julkaisun jälkeen sulkuihin (painossa).  
  • Julkaisemattomat havainnot ja henkilökohtaiset tiedonannot voidaan mainita sulkeissa tekstissä (esimerkiksi Meikäläinen M, henkilökohtainen tiedonanto), mutta niitä ei merkitä kirjallisuusluetteloon.