Kotimaiset tiedeartikkelit

Apollonia / Tiede / Hammaslääkärin urapolku yrittäjäksi

Hammaslääkärin urapolku yrittäjäksi

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Anna Jalonen, Tiina Rantamo, Leena Hyartt, Outi Huhtela, Tiina Tuononen

Julkaisupäivämää verkossa
06.05.2024

Hyväksytty julkaistavaksi
23.10.2023

Tiedostot

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Suomessa hammaslääkäreistä kolmasosa toimii päätoimisesti yksityissektorilla, ja heistä  kaksi kolmasosaa työskentelee ammatinharjoittajana. Tutkimuksessa kuvattiin  hammaslääkäriyrittäjien, jotka olivat eri vaiheissa urallaan, urapolkuja. Tavoitteena oli selvittää yrittäjyyteen kannustavia tekijöitä ja tuottaa tietoa yrittäjyydestä siitä kiinnostuneille hammaslääkäreille.

Menetelmät: Tutkimuksen kohderyhmään kutsuttiin viisi nuorta ja viisi kokenutta päätoimista yrittäjähammaslääkäriä. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja ura-ankkurikyselyllä. Haastattelutekstit analysoitiin aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Syitä yrittäjyyteen itsensä työllistämisen lisäksi olivat perheeltä saatu tuki ja kannustus sekä ”sisäinen palo” yrittäjänä toimimiseen. Sukupolvien väliset erot korostuivat haastatteluissa, ja kokeneemmat hammaslääkäriyrittäjät olivat enemmän urakeskeisiä. Tutkittavien vahvimmaksi ura-ankkuriksi  muodostui autonomia.

Johtopäätökset: Yrittäjyyteen kannustavia tekijöitä olivat muun muassa vapaus rytmittää työaika harrastusten ja perhe-elämän puitteissa sekä mahdollisuus vaikuttaa  työnkuvaan, kuten toimenpiteiden monipuolisuuteen. Tämän tutkimuksen perusteella ura-ankkurianalyysiä voi hyödyntää urapohdinnan valinnassa.

Dentist’s career path as an entrepreneur

In Finland, one third of dentists work on private sector and 67 % of them work as entrepreneurs. This study described the career paths of entrepreneurial dentists in different career stages. The aims of this study were to identify incentives for entrepreneurship and to provide information to dentists interested in entrepreneurship.

According to the results, reasons for entrepreneurship were support and encouragement from the family and ”internal fire” for entrepreneurship. The differences between generations were highlighted in the interviews, and more experienced dental entrepreneurs were more career-oriented. The strongest career anchor of the respondents was autonomy.

Five younger and five more experienced entrepreneurial dentists were invited to take part in the study. The research material was collected with a semi-structured theme interview and a career anchor survey. The interview texts were analysed with a qualitative content analysis based on the basis of the interview.

Factors that encourage entrepreneurship include freedom to rhythmize working time in the context of hobbies and family life and the possibility to influence the image of work in needed procedures. Based on this study, career anchor analysis can be utilized in either at early or later stage of career appraisal.

Viittaaminen

Jalonen A, Rantamo T, Hyartt L, Huhtela O, Tuononen T, 2024. Hammaslääkärin urapolku yrittäjäksi. 6.5.2024. Tiede. Apollonia.