Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Alkoholi kuluttaa vankien hampaita

Alkoholi kuluttaa vankien hampaita

Alkoholi kuluttaa vankien hampaita

23.8.2019 klo 10:00

Suomalaistutkimuksen mukaan lähes 90 % vangeista tarvitsisi ehkäisevää ja myös operatiivista hoitoa hampaiden erosiiviseen kulumiseen. Vakavia eroosiovauriota oli joka viidennellä vangilla. Päihteistä vain alkoholilla näyttäisi olevan yhteys eroosioriskin kasvuun.

Kliinisessä poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin eroosion esiintyvyyttä ja eroosiovaurioiden vakavuutta suomalaisvangeilla sekä eroosion yhteyttä hampaiden reikiintymiseen ja psykoaktiivisten eli keskushermostoon vaikuttavien aineiden (tupakka, alkoholi, huumeet, lääkkeet) käyttöön. Tutkimus tehtiin Pelson vankilassa Vaalassa 2014–15, ja mukana oli 100 vankia (89 miestä ja 11 naista). Heistä puolet haastateltiin taustatietojen ja erilaisten päihteiden käytön kartoittamiseksi. Eroosiivista kulumista arvioitiin käyttäen BEWE (The Basic Erosive Wear Examination) -indeksiä. Eroosiovauriot arvioitiin sekstanteittain käyttäen 0–3 pisteytystä: ei erosiivista kulumista – vakavaa erosiivista kulumista. Yhteispisteet (0–18) jokaisen sekstantin korkeimmasta arvosta kuvaavat erosiivisen kulumisen vakavuutta.

Tutkijat havaitsivat, että erosiivinen kuluminen oli vangeilla yleistä. Vakavaa erosiivista kulumista oli noin viidesosalla, mikä oli selkeästi enemmän kuin aikuisväestössä yleensä. Kohtalaista erosiivista kulumista oli 71 prosentilla ja 10 prosentilla hyvin vähäistä tai ei lainkaan. Jo 21–35-vuotiailla vangeilla oli hampaiden erosiivista kulumista, mutta vanhemmilla (> 35 v.) vangeilla oli suurempi eroosion riski.

Runsas päivittäinen alkoholinkäyttö näytti lisäävän eroosion riskiä. Alle 35-vuotiaista vangeista lähes kaikki (86 %) käyttivät alkoholia. Alkoholin käyttäjillä oli myös vähemmän hampaita kuin ei-käyttäjillä. Tutkijoiden mukaan psykosaktiivisten aineiden ja erilaisten lääkkeiden käyttö oli yleistä vangeilla. Jopa kaksi kolmasosaa oli käyttänyt laittomia huumeita. Lääkkeiden ja huumeiden käytöllä ei kuitenkaan näyttänyt olevan yhteyttä eroosiovaurioihin.

Hampaiden reikiintymisen vuoksi korjaavan hoidon tarvetta oli neljällä viidestä vangista. Tutkijat havaitsivat, että karieshistorialla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys erosiiviseen kulumiseen.

Kaikkiaan vankien elintavat olivat epäedullisia yleisterveyden ja suunterveyden kannalta. Epäterveelliset ruokatottumukset, tupakointi, alkoholi ja huumeet lisäsivät suusairauksien riskiä monin tavoin. Jatkossa tarvittaisiin lisää tutkimuksia suuremmilla aineistoilla, jotta vankien keskuudessa hyvin yleisen erosiivisen kulumisen taustatekijöitä voitaisiin selvittää laajemmin.

 

Lähde: Vainionpää R, Tuulaniemi K, Pesonen P, Laitala ML, Anttonen V. Erosive tooth wear and use of psychoactive substances among Finnish prisoners. BMC Oral Health. 2019; 19(1): 97. Julkaistu verkossa 29.5.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: