Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammaslääkärillä on tärkeä rooli uniongelmien hoidossa

Hammaslääkärillä on tärkeä rooli uniongelmien hoidossa

Suunterveys on osa yleisterveyttä, johon kuuluu myös riittävä yöuni. Sleep Medicine Reviews -lehdessä julkaistiin äskettäin Huangin ym. kattava kartoittava katsaus, jonka perusteella hammaslääkäreillä on merkittävä rooli unihäiriöiden selvittelyssä ja hoidossa. Unihammaslääketiede on kehittynyt artikkelin kirjoittajien mukaan yhä kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Uniongelmissa unenaikainen hengityshäiriö (kuorsaus ja obstruktiivinen uniapnea) muodostaa suurimman kokonaisuuden, mutta lisäksi tulee huomioida muitakin suunterveyden tekijöitä.

Unihammaslääketieteen ala kuvattiin ensimmäisen kerran neljännesvuosisata sitten Lavignen ym. julkaisussa (1999). Jo silloin kuorsaus, uniapnea, unenaikainen hampaiden narskutus (bruksismi), suun kuivuminen, syljen liiallinen tuotanto, refluksitauti ja orofakiaalinen kipu yhdistettiin uniolosuhteisiin. Vaikka tässä läpimurtotutkimuksessa huomioitiin hammaslääkärin rooli potilaan uniolosuhteiden arvioinnissa ja hoidossa, valtaosa unilääketieteellisestä tutkimuksesta on keskittynyt kuorsaukseen ja uniapneaan.

Huang ym. pyrkivätkin katsauksessaan identifioimaan aiemmin tuntemattomia hampaisiin liittyviä uniolosuhteita sekä identifioimaan suun terveydenhuollon ammattilaisten roolia ongelmien ehkäisyssä, arvioinnissa ja uniolosuhteiden hallinnassa aikuisilla potilailla.

Artikkeli perustuu kartoittavaan kirjallisuuskatsaukseen (Pubmed, Embase, Web of Science, Cochrane), johon sisältyi 273 unihammaslääketieteellistä tutkimusta. Ne käsittelivät hammaslääketieteen ammattilaisten roolia uniongelmien ehkäisyssä, arvioinnissa ja hallinnassa. Tutkimuksista 260 käsitteli aiemmin tunnettuja hammasterveyteen liittyviä uniolosuhteita ja loput 13 uutta tilaa eli suupolteoireyhtymää.

Kirjoittajat lisäsivätkin suupolte­oireyhtymän uniolosuhteisiin liittyväksi orofakiaaliseksi kivuksi. Katsauksessa hammaslääkärin rooli uniapnean ja unenaikaisen narskuttelun ehkäisyssä, arvioinnissa ja hallinnassa havaittiin merkittäväksi. Heidän roolinsa kuorsauk­sen, orofakiaalisen kivun ja suun kuivuuden arvioinnissa ja hallinnassa sekä uneen liittyvän refluksitaudin arvioinnissa oli myös merkittävä. Huang ym. korostavat, että suunterveyteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen auttaa unihäiriöistä kärsiviä potilaita.

Ortodontian professori Timo Peltomäeltä pyydettiin Sleep Medicine Reviews -lehteen arvio katsauksesta. Hän on lanseerannut Suomessa dental sleep medicine -termin unihammaslääketieteeksi Turun Hammaslääkäripäivien luennossaan tammikuussa 2023.

– Katsaus selventää, että unihammaslääketiede käsittää hampaista, suusta, kasvojen rakenteesta, leukanivelestä johtuvia tai havaittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat unen laatuun ja/tai määrään. Suun terveydenhoidon ammattilaisten tulee olla selvillä unen laatua tai määrää häiritsevistä tekijöistä, joita hammaslääketieteellisellä tiedolla on havaittavissa ja mahdollisesti estettävissä ja hoidettavissa, Peltomäki toteaa.

Huang ym. ehdottavatkin katsauksessaan unihammaslääketieteen sisällyttämistä omana kokonaisuutenaan hammaslääketieteen perus- ja erikoistumisopintoihin.

Peltomäki huomauttaa, että katsauksessa ei kuitenkaan mainittu Schmidlin ym. (2020) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen esille nostamaa mahdollista parodontiitin ja unihäiriön välistä yhteyttä matala-asteisen inflammaation kautta.

Vuokko Maria Nummi, Hammaslääkärilehti 4/2023

Uutisen asiantuntijatarkastajana toimi ortodontian professori Timo Peltomäki Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista.

Lähteet:

Huang Z, Zhou N, Lobbezoo F, Almeida FR., Cistulli P,Dieltjens L ym. Dental sleep-related conditions and the role of oral healthcare providers: A scoping review. Sleep Med Rev 2023. Julkaistu verkossa 19.11.2022. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101721.

Lavigne GJ, Goulet JP, Zuconni M, ym. Sleep disorders and the dental patient: an overview. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88: 257–72.

Schmidlin PR, Khademi A , Fakheran O. Association between periodontal disease and non-apnea sleep disorder: a systematic review. Clin Oral Invest 2020; 24: 3335–3345.

Peltomäki T. Dental sleep medicine – What’s new? Sleep Med Rev 2023 Feb;67: 101739. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101739.