Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Informaatioklinikka valmistelee potilaita ortognaattiseen hoitoon

Informaatioklinikka valmistelee potilaita ortognaattiseen hoitoon

Informaatioklinikka valmistelee potilaita ortognaattiseen hoitoon

19.5.2017 klo 11:00
Leipäteksti: 

Purentaa kuntouttavat ja kasvojen epämuodostumia korjaavat vaativat ortognaattis-kirurgiset toimenpiteet ovat luonteeltaan elektiivisiä ja vaativat potilaan vahvaa sitoutumista hoitoon. Teknisestikään onnistunut lopputulos ei välttämättä takaa potilaan tyytyväisyyttä, vaan avainasemassa on potilaan ja hoitotiimin välinen hyvä vuorovaikutus prosessin aikana. Näin todetaan tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin Tampereen yliopistollisen sairaalan suu- ja leukasairauksien poliklinikkaan perustetun ortognaattisen informaatioklinikan toimintamallia ja potilastyytyväisyyttä.

Lontoolaisen Eastman Dental Hospital -sairaalan mallin mukaista Informaatioklinikkaa pilotoitiin vuosina 2013–14 Tays:ssa. Klinikassa moniammatillisen hoitotiimin jäsenet sekä prosessin läpikäynyt potilas kertoivat hoidon vaiheista ja hoitoon kutsutut potilaan pääsivät kysymään ja keskustelemaan prosessista. Pilottivaiheen aikana kaikkiaan 104 potilasta osallistui klinikan tapaamisiin. Osallistujien mielipiteitä kartoitettiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 85 potilasta. Pilottivaiheen tutkimuksen mukaan 72 % vastanneista katsoi informaatioklinikan auttaneen päätöksessä hoidon aloittamisen suhteen. Tärkeimpinä osioina pidettiin kirurgin informaatiota ja mahdollisuutta keskustella hoitoprosessin läpikäyneen potilaan kanssa. Jopa 96 % vastanneista katsoi hyötyneensä myös samassa tilanteessa olevien vertaistuesta.

Kaikkiaan klinikoita oli ehditty järjestää 29 kappaletta maaliskuu 2013 ja 2016 välisenä aikana, ja yhteensä 194 potilasta kutsutuista 290:stä oli osallistunut tapaamisiin. Heistä 137 oli naisia ja 57 miehiä. Potilaat olivat iältään 15–67-vuotiaita. Nuoret jättivät tulematta informaatioklinikalle jonkin verran herkemmin, mutta osallistumisaktiivisuudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa eri ikäryhmien välillä. Kolmen vuoden aikana 14 % potilaista (41/290) päätti olla aloittamatta hoitoa. Heistä 23 oli osallistunut informaatioklinikan tapaamisiin.

Informaatioklinikan päämääränä on tarjota realistinen kuva hoidon kulusta ja siitä, mitä hoidolla voidaan saavuttaa, sekä tukea potilasta päätöksenteossa hoitoon osallistumisesta tai siitä luopumisesta. Potilaspalautteen mukaan informaatioklinikka on onnistunut tehtävässään ja palaute on hyvää. Hyvien kokemusten ja potilastyytyväisyyden saattelemana toiminta on vakiintunut Tays:ssa, ja kaikille ortognaattis-kirurgisille potilaille tarjotaan nykyään rutiininomaisesti mahdollisuutta osallistua lisäkäynneille informaatioklinikalla.

Lähde: Bergkulla N, Hänninen H, Alanko O, Tuomisto M, Kurimo J, Miettinen A, Svedström-Oristo AL, Cunningham S, Peltomäki T. Introduction and assessment of orthognathic information clinic. Eur J Orthod. 2017. Julkaistu verkossa 11.4.2017.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: