Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Myös passiivinen tupakointi lisää kariesriskiä

Myös passiivinen tupakointi lisää kariesriskiä

Myös passiivinen tupakointi lisää kariesriskiä

27.5.2016 klo 15:45
Tupakan terveyshaitat on todettu monessa tutkimuksessa, ja tupakoinnin tiedetään heikentävän yleisterveyden lisäksi merkittävästi myös suunterveyttä. Muun muassa tupakoinnin ja karieksen välistä yhteyttä on selvitetty useissa aiemmissa tutkimuksissa. AADR:n kongressissa maaliskuussa esitellyssä tutkimuksessa aihetta lähestyttiin uudenlaisella menetelmällä.
Doaa Alsaggafin ja Woosung Sohnin (Boston University) tutkimuksessa tupakoiminen määriteltiin objektiivisella metodilla eli mittaamalla koehenkilöiden seerumin kotiniinin (nikotiinin metaboliitti) tasot. Tämän jälkeen vertailtiin kotiniini-tasojen ja karieksen yhteyttä.
– Aiemmissa tutkimuksissa ihmiset on voitu jakaa tupakoitsijoihin ja ei-tupakoitsijoihin haastattelemalla heitä heidän mahdollisesta tupakoinnistaan. Menetelmä on kuitenkin ollut subjektiivinen ja lisäksi esim. passiivisen tupakoinnin vaikutus kariesriskiin on jäänyt havaitsematta, kertoo paikan päällä posteriin tutustunut Karoliina Sievi.
Tutkimusaineisto koostui National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2001–2004) -tutkimuksen osallistuneista 4399 yhdysvaltalaisnuoresta (11–19 vuotta). Nuoret jaettiin seerumin kotiniini-pitoisuuksien mukaan tupakalle altistumattomiin, passiivisiin tupakoitsijoihin ja aktiivisiin tupakoitsijoihin. Henkilöt luokiteltiin kariekselle altistuneiden (DMFT) pysyvien hampaiden lukumäärän mukaan kolmeen ryhmään (0, 1–4 ja 5 tai enemmän).
Tutkimuksessa havaittiin, että karieksen määrä lisääntyi seerumin kotiniini-tasojen kasvaessa. Tupakalle altistumattomien ryhmässä 48,6 %:lla, passiivisista tupakoitsijoista 44,3 %:lla ja aktiivisen tupakoinnin ryhmässä 29,3 %:lla ei ollut kariesta. Karieksen esiintyminen oli merkitsevästi todennäköisempää passiivisen ja aktiivisen tupakoinnin ryhmässä verrattuna ei-tupakoitsijoihin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 7/2016

Lähde: Alsaggaf D ja Sohn W. Exposure to tobacco smoke and a dental caries among US adolescents. Posteriabstrakti. AADR annual meeting, 16.–19.3.2016, Los Angeles, California. [https://aadr2016.zerista.com/poster/member/55302, 24.4.2016]

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: