Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Puremalihaskivut ovat yleisiä, mutta hyväennusteisia

Puremalihaskivut ovat yleisiä, mutta hyväennusteisia

Puremalihaskivut ovat yleisiä, mutta hyväennusteisia

25.10.2019 klo 11:15
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock_sarky.jpg

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 38 %:lla suomalaisaikuisista on joku TMD-oire, joista kipu on yleisin. Seurantatutkimuksen mukaan TMD-kipu on useammin puremalihaskipua, josta kärsivät etenkin naiset ja vähemmän koulutetut. Puremalihaskivulla on kuitenkin hyvä ennuste.

Suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti palpoitaessa havaitun TMD-kivun esiintyvyyttä yhdentoista vuoden seurannassa ja kivun suhdetta taustamuuttujiin (sukupuoli, ikä, koulutustausta, hampaiden lukumäärä ja hammasproteesin laajuus). Tavoitteena oli ymmärtää kroonisen kivun taustalla olevia syitä ja muutosta pitkällä aikavälillä. TMD-kipu jaettiin tutkimuksessa puremalihasten ja leukanivelen palpaatiokipuun. Palpaation voima pyrittiin yhdenmukaistamaan tutkimusten tekijöiden välillä, ja kipu huomioitiin, jos tutkittava raportoi kipua tai palpaatio aiheutti suojarefleksin.

Tutkimusaineisto koottiin Terveys 2000- ja Terveys 2011 -väestötutkimuksista. Aineistossa oli mukana 1 210 molempiin tutkimuksiin osallistunutta yli 30-vuotiasta henkilöä, joille oli tehty kliininen suun tutkimus ja sen yhteydessä myös TMD-löydösten arviointi. Tutkituista 675 oli naisia ja 535 miehiä.

TMD-kipua esiintyi enemmän naisilla kuin miehillä, mikä on havaittu useissa aiemmissakin tutkimuksissa. Puremalihaskipu oli leukanivelkipua yleisempää molempina seuranta-ajankohtina. Puremalihaskipua esiintyi 5–10 %:lla, ja leukanivelkipua 2–4 %:lla väestöstä. Puremalihaskipuja esiintyi myöhemmässä aikapisteessä (v. 2011) vähemmän ja leukanivelkivut puolestaan lisääntyivät hieman. Tämä voi johtua myös siitä, että tutkimusotosten ikäjakaumat eivät olleet aikapisteissä verrannolliset.

Tutkijat havaitsivat, että naiset ja ne, joilla oli alhaisempi koulutustausta seurantajakson alussa, olivat alttiimpia puremalihasten kivulle myös yhdentoista vuoden jälkeen. Lisäksi puremalihaskipua tunsivat useammin ne, joilla oli ollut vastaavaa kipua myös aiemmin. Ikä ja erityyppiset hammasproteesit eivät lisänneet puremalihasten tai leukanivelen kipua seurantajakson aikana, mutta olivat yhteydessä puremalihaskipuun seurantajakson alussa. Leukanivelen kipu näytti lisääntyvän seurantajakson aikana. Sosioekonomiset taustatekijät eivät näyttäisi kuitenkaan vaikuttavan leukanivelkivun syntyyn tilastollisesti merkitsevästi.

Tutkimus myös osoitti, että lihasten ja nivelen aiheuttamat TMD-kivut ovat syntymekanismiltaan ja toiminnaltaan erilaisia. TMD-kivun taustoja ei tunneta vielä kokonaan, mutta kivun tiedetään olevan monen tekijän summa. Nyt tehdyssä tutkimuksessa usealla taustamuuttujalla ei havaittu olevan yhteyttä kivun kehittymiseen. Väitöstutkimuksen jatkotöissä tullaan selvittämään TMD-kivun muita taustatekijöitä.

Lähde: Banafa A, Suominen AL, Sipilä K. Factors associated with signs of temporomandibular pain: an 11-year-follow-up study on Finnish adults. Acta Odontol Scand 2019: 1–7. Julkaistu verkossa 10.8.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: