Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Sokeri verolle – sokerijuomien verotus puree kariekseen ja terveyseroihin

Sokeri verolle – sokerijuomien verotus puree kariekseen ja terveyseroihin

Sokeroitujen juomien haittavero näyttäisi vähentävän etenkin nuorten ja matalapalkkaisten miesten kariesvaurioita ja edelleen hoitokuluja. Näin todettiin saksalaistutkimuksessa, jossa selvitettiin 20 % virvoitusjuomaveron vaikutusta karieksen kertymiseen, hoitokuluihin sekä verokertymään. Huomattavaa on, että tutkimuksen tulosten mukaan virvoitusjuomaverolla voisi olla vaikutusta myös terveyseroihin.

Sokerinkulutuksen ja karieksen välillä on vahva yhteys. Sokerilla makeutetut juomat ovat paljon käytettyjä ja hyvin markkinoituja tuotteita, joiden sokerilasti on merkittävä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että sokerijuomien verottaminen (virvoitusjuomavero) vähentää näiden juomisen kulutusta ja edelleen mm. diabeteksen ja lihavuuden riskiä.

Nyt tehdyssä simuloidussa tutkimuksessa käytettiin kysynnän hintajousto (PED = price elasticity of demand) -arviointimallia, jota sovellettiin 14–79-vuotiaisiin henkilöihin 10 vuoden ajanjaksolla. Mallissa mitataan tuotteen kysynnän joustoa sen suhteellisen hinnan muuttuessa. Tutkimusmallissa 20 %:n virvoitusjuomavero asetettiin arvonlisäveron päälle.

Tutkimuksessa juomien kulutus muutettiin sokerinkulutukseksi. Sokerin vaikutusta karieksen kertymiseen arvoitiin suomalaisen pitkittäistutkimuksen tulosten pohjalta (Bernabe ym. 2016), jonka mukaan sokerin määrän ja kariesvaurioiden välillä on lineaarinen annosvaikutussuhde. Hoidontarvetta arvioitiin nyt tehdyssä tutkimuksessa uusien kariesleesioiden esiintymisen mukaan.

Simuloitu virvoitusjuomavero vähensi miesten päivittäistä sokerinkulutusta enemmän kuin naisten. Edelleen sokerinkulutuksen määrä laski enemmän nuorten kuin vanhojen ryhmässä ja matalapalkkaisten kuin keski- tai korkeapalkkaisten ryhmissä. Tutkijoiden mukaan tämän tyyppinen verotus voisi näin myös vähentää karieksen polarisoitumista eli terveyseroja. Sama asetelma päti myös kariesvaurioista aiheutuviin hoitokuluihin.

Tutkijat huomauttavat, että johtuen tutkimusasetelmasta ja käytetyistä oletuksista, todellinen verotuksen vaikutus karieksen vähentymiseen ja säästöihin hoitokuluissa ei välttämättä päde väestötasolla. Huomattavalla verokertymällä voitaisiin kuitenkin tukea terveellisempiä tuotteita ja lisätä näin verotuksen vaikutuksia.

Suomessa asia on hyvin ajankohtainen: Makeisvero on poistumassa kokonaan vuoden 2017 alussa. Sen tilalle terveysalan toimijat ovat esittäneet terveysperusteista haittaveroa makeisiin, jäätelöihin ja virvoitusjuomiin lisätylle sokerille, sekä verotason ja -pohjan laajentamista. Esimerkiksi Tanskassa ja Unkarissa kannetaan terveysperusteista veroa, ja lisäksi useassa Euroopan maassa on käytössä virvoitusjuomavero. Lisäksi vastaava tupakkatuotteisiin kohdistuva verotus on tutkitusti vähentänyt tupakan käyttöä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12 /2016

Lähde: Schwendicke F, Thomson WM, Broadbent JM, Stolpe M. Effects of Taxing Sugar-Sweetened Beverages on Caries and Treatment Costs. J Dent Res. 2016. Julkaistu verkossa 26.9.2016.