Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot yhden luukun taakse

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot yhden luukun taakse

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot yhden luukun taakse

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Lakiluonnoksessa esitetään uuden sähköisen lupapalvelun ja käyttölupaviranomaisen perustamista. Uusi laki sujuvoittaisi tietopyyntöjen käsittelyä, nopeuttaisi tietojen saamista ja parantaisi tietoturvaa.

Suomen laadukkaat ja laajat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot ovat tällä hetkellä lukuisissa eri tietojärjestelmissä ja eri viranomaisten hallussa. Käyttölupia on joutunut pyytämään useilta viranomaisilta, jolloin tietojen saanti esimerkiksi tutkimuskäyttöön on ollut hidasta ja työlästä.
Lakiuudistuksen tavoitteena onkin koota yhteen ja ajantasaistaa pirstaleiset säännökset sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan esim. tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja opetusta eli muuta käyttöä, kuin minkä vuoksi tiedot on alun perin rekisteriin tallennettu. Uusi toimintamalli ja laki parantaisivat myös tietosuojaa ja -turvaa.

Tutkijaa pystyttäisiin palvelemaan yhdestä paikasta, jolloin odottelua ja hallinnollisia vaiheita olisi vähemmän. Uusi keskitetty lupa- ja aineistopalvelu käsittelisi jatkossa käyttölupahakemukset ja tietopyynnöt. Käyttölupaviranomainen myös kokoaisi tarvittavat tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi, esikäsittelisi ne ja lähettäisi turvallisesti käyttäjälle. Viranomainen valmistelisi myös valmista anonyymiä materiaalia, joka olisi käytössä ilman lupakäsittelyä. Tarjolla olisi myös neuvontapalveluja.

Lakiehdotuksen mukaan lupaviranomainen toimisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä.

Lain toivotaan lisäävän kattavien ja laadukkaiden tietoaineistojen käyttöä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Tästä hyötyisivät myös kansalaiset. Sosiaali-ja terveysministeriö arvioi, että lisääntyvä tutkimustoiminta parantaisi kansalaisten sote-palveluja, kehittäisi hoitoja sekä toisi käyttöön tehokkaampia lääkkeitä. Hyvä tietopalvelu edistäisi myös korkeatasoista yritys- ja tutkimustoimintaa, mikä voisi lisätä työpaikkoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta, mutta osaa säännöksistä sovellettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen. Myös EU:n tietosuoja-asetusta on alettava soveltaa keväällä 2018, ja lainsäädäntöuudistuksen avulla säännökset saataisiin vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Annika Nissinen, Hammaslääkärielhti 13/2017

Lähteet:
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Uusi lupaviranomainen sujuvoittaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä. 26.10.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö. [http://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen] Haettu 30.10.2017.