Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Statiineista hyötyä parodontiitin hoidossa?

Statiineista hyötyä parodontiitin hoidossa?

Statiinilääkityksellä on edullisia vaikutuksista parodontiumiin, osoittivat statiinilääkityksen ja parodontaali-infektion välistä yhteyttä käsittelevän tutkimuksen tulokset. Uutta löydöksissä oli, että havaittu yhteys oli riippuvainen kiinnityskudosten inflammatorisesta tilasta.

Kolesterolin alentamisessa käytetyn statiinilääkityksen ja parodontaali-infektion välillä on yhteys, joka on riippuvainen parodontaalikudosten inflammatorisesta tilasta. Tämä selviää Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (entinen Kansanterveyslaitos) vuosina 2000–2001 toteuttamaan Terveys 2000 -tutkimukseen.

Tutkimusjoukko koostui 2032 tupakoimattomasta, 40–69-vuotiaasta suomalaisesta, joilla ei ollut diabetesta tai reumaa. Tutkimuksen tiedot kerättiin kliinisen tutkimuksen lisäksi kyselyistä sekä haastatteluista. Parodontaali-infektiota mitattiin tutkimuksessa 4 mm tai syvempien ientaskujen esiintymisenä. Ientaskujen syvyys mitattiin jokaisesta hampaasta neljältä pinnalta, lukuun ottamatta viisaudenhampaita. Statiinilääkitystä käytti 132 henkilöä. Analyyseissä otettiin huomioon muun muassa henkilöiden ikä, sukupuoli, koulutus ja suuhygienian taso.

Tutkimuksessa todettiin, että statiinilääkityksen ja parodontaali-infektion välillä oli heikko negatiivinen yhteys. Suhteellinen riski ientaskuhampaiden esiintymiseen oli noin 10 % pienempi niillä henkilöillä, joilla oli statiinilääkitys. Tutkittaessa yhteyttä tarkemmin, havaittiin että negatiivinen yhteys oli selvästi voimakkaampi niillä henkilöillä, joilla oli plakkia tai ienverenvuotoa. Sen sijaan statiinilääkitystä käyttävillä henkilöillä, joilla ei ollut plakkia tai ienverenvuotoa, oli enemmän ientaskuhampaita.

Tutkijoiden mukaan statiinilääkityksen edullinen vaikutus parodntiumiin voi johtua anti-inflammatorisista vaikutuksista, jotka lieventävät immuunivastetta ja siitä aiheutuvaa kudostuhoa. Sen sijaan tilanteissa, joissa etiologisista tekijöistä tai kliinisistä tulehduksista on vain vähäisiä merkkejä, statiinilääkitys voi horjuttaa inflammatorista tasapainoa parodontiumissa ja näin altistaa kudostuholle. Tutkijoiden mukaan jatkotutkimuksia kuitenkin tarvitaan näiden löydösten varmistamiseksi.

Lähde: Saxlin T, Suominen-Taipale L, Knuuttila M, Alha P, Ylöstalo P. Dual effect of statin medication on the periodontium. J Clin Periodontol 2009; 36: 997–1003.

Tuomas Saxlin, Suomen Hammaslääkärilehti 1/2010