Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Taustamusiikki rauhoittaa kandeja simulaatioharjoituksissa

Taustamusiikki rauhoittaa kandeja simulaatioharjoituksissa

Simulaatioharjoitukset aiheuttavat monille opiskelijoille stressipiikin. Tutkimuksen mukaan taustamusiikki voi rauhoittaa opiskelijoita stressaavissa ja vaativissa oppimistilainteissa. Kuva on otettu Helsingin yliopiston taitopajassa syksyllä 2021. (Kuva: Juha Korhonen)

Rauhallinen taustamusiikki vähensi hammaslääketieteen opiskelijoiden stressiä prekliinisellä harjoituskurssilla. Musiikkia kuunnelleet opiskelijat suoriutuivat harjoitustöistä paremmin ja nopeammin, kertoo suomalainen pilottitutkimus. Taustamusiikki voikin rauhoittaa opiskelijoita ja parantaa näin oppimistuloksia.

Pilottitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rauhallisen taustamusiikin vaikutusta hammaslääketieteen opiskelijoiden stressitasoon ja prekliinisten kädentaitojen oppimiseen.

– Tutkimusten perusteella tiedetään yliopisto-opiskelijoiden stressin ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyneen yleisesti ottaen. Nimenomaisesti hammaslääketieteen opiskelijoiden keskuudessa ei käsitykseni mukaan ole tehty tutkimuksia, toteaa yliopisto-opettaja Pirjo Kurki.

Tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston kolmannen vuosikurssin opiskelijoita, jotka osallistuivat kariologian simulaatiokurssille. Kaikkiaan 36 opiskelijaa vastasi kyselytutkimuksiin, joissa selvitettiin suhtautumista taustamusiikkiin yleisesti ja myöhemmin sitä, vähensikö rauhallinen taustamusiikki opiskelijoiden stressiä ja ahdistusta kädentaitoharjoitteiden aikana. Lisäksi 24 opiskelijaa oli mukana jatkotutkimuksessa, jossa mitattiin tietokoneavusteisesti muovihampaisiin tehtyjen koeporausten laatua ja työstämiseen käytettyä aikaa. Opiskelijat oli jaettu kahteen ryhmään, joista toiset kuuntelivat musiikkia harjoitustöitä tehdessään ja toiset ­eivät.

Tutkimuksen mukaan simulaatioharjoitukset aiheuttavat lähtökohtaisesti stressipiikin lähes 60 prosentille opiskelijoista. Taustamusiikki puolestaan on opiskelijoille myönteinen asia niin vapaa-ajalla kuin opintojen yhteydessä. Yli puolet opiskelijoista koki, että taustamusiikki vähensi stressiä hammasta preparoitaessa, ja lähes 70 %:n mielestä musiikki lievitti stressiä hammasta restauroitaessa. Kvantitatiivisten mittausten mukaan taustamusiikki tehosti ajankäyttöä harjoituksen aikana ja paransi tuloksia. Mittausten mukaan musiikkia kuunnelleilla oli merkitsevä parannus preparoinnin laadussa ensimmäisen ja toisen muovihampaan koeporauksen välillä. Taustamusiikki myös paransi oppimis- ja harjoittelumotivaatiota sekä tyytyväisyyttä. Yleisesti ottaen opiskelijat kuuntelivat taustamusiikkia mieluummin kaiuttimista kuin korvanapeista, eikä musiikin koettu haittaavan kommunikointia opetus­tilassa.

Kädentaitojen harjaantuminen on keskeinen osa hammaslääkärin peruskoulutusta. Opetuksessa on tärkeä miettiä, miten mahdollisia oppimisen esteitä, kuten stressiä ja pahoinvointia, voitaisiin vähentää. Nyt tehdyn pilottitutkimuksen tulokset osoittivat, että taustamusiikin käyttö voisi olla hyödyllistä hammaslääketieteen prekliinisessä opetuksessa. Tutkijoiden mukaan samankaltaisia musiikki-interventiota voitaisiin soveltaa muissakin vaativissa ja opiskelijoita stressaavissa hammaslääketieteen oppimistilanteissa.

Tutkijat muistuttavat, että aiheesta tarvitaan laajempia tutkimuksia, ja tutkimusta jatketaankin tulevina vuosina.

– Jatkossa on tarkoitus selvittää, miten musiikki ja syvähengitys yhdessä toimisivat opiskelijoiden stressin lievittäjänä ja auttaisivat keskittymään pre­kliinisiin harjoituksiin, kertoo yliopisto-opettaja Szabolcs Felszeghy.

Tutkijoiden mukaan musiikin vaikutusta simulaatiosuorituksiin tulisi tutkia myös neuropsykologian näkökulmasta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 8/2023

Lähteet:
Felszeghy S, Liukkonen M, Tornero CS, Auvinen OM, Hämäläinen K, Banafa A, Kurki P. Influence of background music on stress reduction and impact on performances during students’ simulation exercises. J Dent Educ 2023: 1–10. doi: 10.1002/jdd.13235. Julkaistu verkossa 9.5.2023. https://doi.org/10.1002/jdd.13235
Taustamusiikki vähensi hammaslääkäriopiskelijoiden stressiä ja paransi suorituksia. Itä-Suomen yliopiston tiedote 11.5.2023.