Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Työyhteisö – uhka ja tuki mielenterveydelle

Työyhteisö – uhka ja tuki mielenterveydelle

Mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat eläkemenot ja sairauspäivärahakustannukset ovat kasvaneet noin 1,5-kertaisiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkija, EL Marjo Sinokki tutkii työpaikan psykososiaalisia vuorovaikutustekijöitä ja yksilöllisiä voimavaroja mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden ja mielialalääkkeiden käytön ennustajina Turun yliopistossa.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että työn huono organisointi sekä ongelmat työpaikan sosiaalisissa suhteissa ja johtamisessa voivat lisätä mielenterveyden häiriöiden todennäköisyyttä. Tutkimusnäyttö ei ole täysin aukoton, vaan negatiivisten tekijöiden vaikutukset ilmenevät viiveellä. Ongelmat sosiaalisissa suhteissa ja johtamisessa sekä työntekijöiden omat arviot työn organisoinnista ja työilmapiiristä näyttävät lisäävän mielenterveyshäiriöiden todennäköisyyttä.  Toisaalta työolojen selvityksissä on usein tyydytty työntekijöiden omaan arvioon ja työntekijä, joka tulkitsee negatiivisesti työyhteisöään, saattaa vaikuttaa omalla käytöksellään sosiaalisen tuen vähäisyyteen.

Toisaalta hyvä työyhteisö ja sopivan haasteellinen työ motivoivat työntekijää sitoutumaan työhönsä, parantavat suoriutumista ja halukkuutta jatkaa työelämässä sekä tukevat mielenterveyttä. Työntekijät ovat erilaisia, mutta esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja kuulluksi tuleminen ovat yleensä tärkeitä kaikille. Työyhteisön tuen puute ja epäoikeudenmukainen kohtelu kertovat työntekijälle, ettei häntä pidetä tärkeänä ja arvostettuna työyhteisössä, joka taas heikentää työntekijän itsetuntoa. Työilmapiirin kehittäminen, oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen ja sosiaalisen tuen lisääminen todennäköisesti tehostavat toimintaa työpaikalla, mutta eivät kustanna paljoa. Työhyvinvointiin kannattaa panostaa, koska työ on myönteinen asia elämässä, ja työssäkäyvät ovat keskimäärin tyytyväisempiä ja terveempiä kuin työttömät.

Työyhteisön vastuuta työhyvinvointiin ei voi kiistää. Mutta jokainen on omalta osaltaan vastuussa hyvästä työyhteisöstä. Sopivan haasteelliset työtehtävät ja hyvä työyhteisö edesauttavat sitoutumista työhön, mutta ennen kaikkea parantavat suoriutumista ja lisäävät motivaatiota sekä halukkuutta jatkaa työelämässä pidempään.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Sinokki, M. Katsaus: Työyhteisö – uhka ja tuki mielenterveydelle. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2010; 15: 1803–09