Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Vuorotyötä tehdään hammasta purren

Vuorotyötä tehdään hammasta purren

Yleistä stressiä ja ahdistuneisuutta potevat vuorotyöläiset kokevat usein narskuttelevansa ja puristavansa hampaitaan yhteen, todettiin tuoreessa suomalaistutkimuksessa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ahdistuneisuuden ja stressin yhteyttä sekä vaikutuksia muuten terveiden aikuisten itse koettuun bruksaamiseen ja sen vaikeusasteeseen.

Tutkimus oli osa epäsäännöllisen vuorotyön kuormittavuutta selvittävää tutkimusprojektia. Kysely lähetettiin 750:lle epäsäännöllistä vuorotyötä TV- ja radioalalla tekevälle työntekijälle, ja lisäksi yhtä suurelle ryhmälle verrokkeja, jotka tekivät säännöllistä kahdeksantuntista päivätyötä samassa yrityksessä. Vastausprosentiksi saatiin 58,3 %. Epäsäännöllistä vuorotyötä tekevistä vastasi 82,3 % ja säännöllistä päivätyötä tekevistä 34,4 %.

Bruksaajat ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: toistuvasti bruksaava, kohtalaisesti bruksaava ja vähän tai ei ollenkaan bruksaava. Ahdistuneisuutta ja stressiä mitattiin viisiasteikkoisilla kysymyssarjoilla.
Henkilöt, jotka kokivat bruksaavansa toistuvasti, näyttivät kärsivän merkitsevästi enemmän vakavasta stressistä ja ahdistuneisuudesta (p < 0.001). Toistuvasti bruksaavilla todennäköisyys kärsiä vakavasta stressistä ja ahdistuneisuudesta oli kaksinkertainen verrattuna henkilöihin, jotka eivät bruksanneet ollenkaan tai bruksasivat vain vähän.

Osa bruksismin aiheuttamista ongelmista voi näkyä kliinisessä tarkastuksessa hampaiden ja paikkojen lohkeiluna ja kulumisena sekä lihasarkuutena. Bruksismi voi olla myös kasvojen ja leukojen alueen kivun taustatekijä. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan työssäkäyvien ihmisten itse raportoidulla bruksismilla ja psykologisilla tiloilla, kuten ahdistuneisuudella ja stressillä, voi olla yhteys. Kuvainnollisesti sanoen: koettu bruksismi on stressin peili. Psykologisten syiden selvittäminen onkin tärkeää, jotta potilaalle voidaan tarjota oikeanlaista hoitoa. Bruksismin hoidossa moniammatillinen yhteistyö on joskus tarpeen.

Annika Nissinen/Hammaslääkärilehti 2/2013

Lähde: Ahlberg J, Lobbezoo F, Ahlberg K, Manfredini D, Hublin C, Sinisalo J, Könönen M, Savolainen A. Self-reported bruxism mirrors anxiety and stress in adults. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012, doi:10.4317/medoral.18232