Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Ilmansaasteet voivat lisätä ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskiä

Väitös: Ilmansaasteet voivat lisätä ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskiä

Väitös: Ilmansaasteet voivat lisätä ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskiä

29.1.2021 klo 10:15

Aiempien tutkimusten perusteella on vain vähän tietoa siitä, vaikuttaako raskaudenaikainen altistuminen matalina pitoisuuksina esiintyville ilmansaasteille ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Myöskään eri ilmansaasteiden yhteisvaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin ei juurikaan ole tutkittu. Tutkimuksissa, joissa on selvitetty raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen yhteyttä kohtukuolemaan, taas on saatu ristiriitaisia tuloksia.

Tässä väitöstutkimuksessa arvioitiin raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutusta ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Yksittäisten ilmansaasteiden itsenäisiä vaikutuksia ja ilmansaasteiden yhteisvaikutusta tarkasteltiin erikseen. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja siihen pohjautuva meta-analyysi, jossa koottiin yhteen tähänastinen tutkimustieto raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista kohtukuoleman riskiin.

Tutkimuspopulaatio koostui Espoon kohorttitutkimuksen (ECS) 2 568 osallistujasta, jotka ovat vuosien 1984 ja 1990 välillä syntyneitä espoolaisia. Tutkimuksessa arvioitiin yksilökohtaisesti ilmansaasteiden pitoisuudet käyttäen leviämismalleja ja maankäyttötietoja, regressiomalleja hyödyntäen. Kirjallisuuskatsausta varten etsittiin PubMed-, Scopus- ja Web of Science -tietokannoista ilmansaasteita ja kohtukuolemaa käsitteleviä alkuperäistutkimuksia, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 1) epidemiologian alaan kuuluva alkuperäisartikkeli; 2) suoritettu ihmispopulaatiossa; 3) sisältää arvion odottavan äidin ilmansaastealtistuksen ja lapsen kohtukuoleman riskin välisestä suhteesta TAI raportoi kohtukuoleman esiintyvyyden ilmansaasteille altistuneiden ja altistumattomien odottajien joukossa.

Väitöstyön perusteella altistuminen pienhiukkasille, joiden läpimitta on alle 2,5 mikrometriä (PM2,5), sekä otsonille saattaa synergistisesti kasvattaa riskiä ennenaikaiseen synnytykseen. Tutkimuksen mukaan myös merkittävä lyhytaikainen altistuminen PM2,5- tai PM10-hiukkasille tai vaihtoehtoisesti typpioksidille (NO2) synnytystä edeltävällä viikolla kasvattaa ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Äsken mainituilla ilmansaasteilla ei kuitenkaan havaittu olevan tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin, kun altistuminen tapahtui synnytystä edeltävällä viikolla. Meta-analyysin perusteella raskaudenaikainen altistus ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä.

Ilmansaasteet siis kasvattavat ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskiä, ja yhdyskuntailman laatua tulisikin pyrkiä parantamaan lainsäädännön ja ilmansuojeluohjeiden avulla. Tarvitaan keinoja, joilla samanaikaisesti esiintyvien ilmansaasteiden määrää voidaan vähentää myös maailman vähemmän saastuneilla alueilla.

Väitökseen johtaneet tutkimukset on tehty Oulun yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Nazeeba Siddika
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Nazeeba Siddika
DDS

VASTAVÄITTÄJÄ
Otto Hänninen, dosentti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

KUSTOS
Jouni J. K. Jaakkola, professori
Oulun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Suvi Virtanen, tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jouni Tuomisto, dosentti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

OHJAAJAT
Jouni J. K. Jaakkola, professori
Oulun yliopisto

Adeladza K. Amegah, dr.
Oulun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526227252.pdf

Kainalojutun otsikko:
Prenatal Exposure to Ambient Air Pollution and the Risk of Preterm Birth and Stillbirth. Synergy Among Air Pollutants in Causing Preterm Birth