Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Potilaat mukaan Käypä hoito -suositustyöhön

Potilaat mukaan Käypä hoito -suositustyöhön

Käypä hoito -suositustyössä huomioidaan jatkossa potilaiden näkökulma entistä paremmin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Duodecimin ja kansanterveysjärjestöjen yhteishankkeelle erillisen rahoituksen.

Potilaiden osallistaminen on osa kansainvälisiä hoitosuositusten laatustandardeja, ja hankkeen avulla pyritäänkin vahvistamaan suositusten laatua. Kolmivuotisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2020 haetaan oppia kansainvälisistä kokemuksista ja kartoitetaan muiden maiden käytäntöjä. Niiden pohjalta mietitään Suomeen sopivia malleja potilaiden osallistamiseen. Toisessa vaiheessa kehitetään erilaisia yhteistyömalleja potilasjärjestöjen kanssa. Lopuksi toimintatavat pyritään saamaan osaksi Käypä hoito -suositusprosessia.

Kansainvälisissä suosituksia laativissa organisaatioissa on yleensä jonkinlainen Public Involvement -ohjelma. Toimintamallit ovat erilaisia eri maissa, ja niiden käytännön toteutumista, vaikutuksia suositustyöhön ja suositusten implementaatioon selvitetään projektin aikana.

Suomessa ajatuksena on saada potilaita ja potilasjärjestöjä mukaan suositusten tekoon sekä käyttöönottotyöhön. Potilasasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää suositustyön lisäksi myös esim. potilasversioiden teossa.

Koska hammaslääketieteen alalla ei ole vastaavia potilasjärjestöjä kuin yleislääketieteen puolella, asiaa tulee lähestyä jo lähtökohtaisesti hieman eri tavalla. Apollonian osalta askelmerkkejä valmistelevat Käypä hoito -toimittaja Marja Pöllänen ja asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.