Painotuoretta tiedettä

Apollonia / Painotuoretta tiedettä / Crohnin tautia sairastavilla miehillä voi olla suurentunut riski pään ja kaulan alueen syöpiin

Crohnin tautia sairastavilla miehillä voi olla suurentunut riski pään ja kaulan alueen syöpiin

Tulehdukselliset suolistosairaudet (engl. inflammatory bowel diaseases, IBD), joihin kuuluvat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus, lisäävät suolistosyövän riskiä. Vaikka nämä taudit esiintyvät nimenomaan suolistossa, ne vaikuttavat koko ruuansulatuskanavaan, myös suuhun. Tutkimusten mukaan tulehdukselliseen suolistosairauteen liittyviä suun limakalvomuutoksia esiintyy 20–50 %:lla Crohnin tautia ja ­2–34 %:lla haavaista paksusuolitulehdusta sairastavista potilaista.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, lisäävätkö tulehdukselliset suolistosairaudet pään ja kaulan alueen syövän (levyepiteelikarsinooman) riskiä.

Tutkimukseen kerättiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvalla hoitoilmoitusjärjestelmästä (Hilmo) tiedot suomalaisista henkilöistä, jotka olivat saaneet IBD-diagnoosin vuosina 1995–2015. Tämän jälkeen selvitettiin Suomen syöpärekisteristä henkilötunnusten perusteella, kuinka monella näistä potilasta oli tulehduksellisen suolistosairauden jälkeen diagnosoitu myös pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooma. Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli todettu kyseinen syöpä jo ennen IBD-diagnoosia. IBD-potilaiden pään ja kaulan alueen syöpäriskiä verrattiin muun Suomen väestön vastaavaan riskiin (SIR-indeksi).

Vuosina 1995–2005 IBD-diagnoosin sai Hilmo-järjestelmän mukaan 70 567 aikuispotilasta. Näistä 19 694 sairasti Crohnin tautia ja 50 873 haavaista paksusuolitulehdusta. Potilaat olivat diagnoosin saadessaan keskimäärin 46,5-vuotiaita. Potilaista 89 sairastui myöhemmin pään ja kaulan alueen syöpään, ja diagnoosien välinen aika oli keskimäärin 6,8 vuotta. Pään ja kaulan alueen syövän ilmentymisriskin todettiin IBD:tä sairastavien potilaiden ryhmässä olevan korkeampi verrattuna suomalaiseen verrokkipopulaatioon (SIR 1,3; 95 % CI 1,065–1,614;
p = 0,062); ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Kun tarkasteltiin Crohnin tautia ja haavaista paksusuolitulehdusta erikseen sekä sukupuolia erikseen, havaittiin, että Crohnin tautia sairastavilla miehillä oli kaksinkertainen, tilastollisesti merkitsevä riski sairastua pään ja kaulan alueen syöpään verrokkiväestöön verrattuna (SIR 1,951; 95 % CI 1,216–2,935; p = 0,025).

Tutkimus on rekisteripohjainen, eikä sen pohjalta pystytä tekemään päätelmiä suorasta syy-seuraussuhteesta. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tulehdukselliset suolistosairaudet saattavat olla pään ja kaulan alueen syövän riskitekijä. Tulokset myös havainnollistavat, kuinka tärkeää on tutkia suun limakalvot huolellisesti suun kokonaistutkimuksen yhteydessä.

Men with Crohn’s disease may have an increased risk for head and neck squamous cell carcinoma — a nationwide register study

Anni Harjunen1, Enna Puolakkainen1, Hanna K. Laine1, 2, Jaana Rautava1, 2, 3

1Suupatologian ja suuradiologian osasto, Hammaslääketieteen laitos, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto
2Suu- ja leukasairauksien osasto, Lääke­tieteellinen tiedekunta, Clinicum, Helsingin yliopisto
3Patologian osasto, Helsingin yliopisto ja HUSLAB Diagnostiikkakeskus

Clin Oral Investig 2022.
Julkaistu verkossa 29.10.2022.
doi: 10.1007/s00784-022-04762-w