Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Draamakasvatus sopii vuorovaikutuskoulutukseen

Draamakasvatus sopii vuorovaikutuskoulutukseen

Potilas tulee yhä useammin hakemaan vastaanotolta ratkaisua ongelmaan mukanaan googlattu tieto, joka voi olla oikeaa tai väärää. Tässä tilanteessa vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys. Potilaan kuunteleminen ja oman kannan perustelu vaativat taitoja.

Tutkimusten mukaan kokemukselliset oppimismenetelmät ovat vuorovaikutustaitojen oppimisessa tehokkaampia menetelmiä kuin luennot tai mallioppiminen. Tuoreessa tutkimuksessa verrattiin erilaisten kokemuksellisten oppimismenetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta.
Tutkimuksessa toisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijat (n = 132) jaettiin kolmeen ryhmään, joissa vuorovaikutuskoulutusta toteutettiin simuloitujen potilaiden avulla, roolipelinä ja uudenlaisena  työpajateatterina. Tapaustutkimuksen tuloksia analysoitiin kyselylomakkeella, täsmäryhmähaastattelulla ja asennemittarilla.

Tutkimus osoitti, että lääketieteen opiskelijat suhtautuvat myönteisesti kokemuksellisiin oppimismenetelmiin. Vähintään 84 % kussakin ryhmässä koki, että menetelmät sopivat hyvin tai erittäin hyvin vuorovaikutuksen oppimiseen.  Opiskelijat kokivat oppineensa  vuorovaikutustaitoja, uutta tietoa potilas-lääkärivuorovaikutuksesta ja potilaskeskeisyyttä. Draamakasvatuksen myötä myös opiskelijoiden asenne vuorovaikutuskoulutukseen muuttui myönteisemmäksi ja he tulivat tietoisemmiksi vuorovaikutustaitojen merkityksestä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2014

Lähde: Koponen J, Pyörälä E. Kokemukselliset oppimismenetelmät edistävät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja. Suomen Lääkärilehti 2014; 6: 387–393.