Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammashoito pienentää maksansiirtopotilaiden infektioriskiä

Hammashoito pienentää maksansiirtopotilaiden infektioriskiä

Maksansiirtopotilailla, joiden hampaita ei ehditty hoitaa ennen operaatiota, oli yli 8-kertainen infektioriski verrattuna hampaistosaneerattuihin potilaisiin, totesivat suomalaistutkijat.

Tulehdukset ovat merkittävä riski maksansiirroissa. Suuri osa potilaista kärsii infektiokomplikaatioista operaatiota seuraavan vuoden ja erityisesti kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Tutkimuksessa selvitettiin hampaistosaneerauksen merkitystä infektioriskiin potilailla, joille oli tehty maksansiirto akuutin tai subakuutin maksasairauden vuoksi Suomessa vuosina 2000·2006. Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää: 16 potilaalle tehtiin hampaistosaneeraus ennen operaatiota ja toiselle 35 potilaan ryhmälle hammashoito jäi tekemättä siirtoleikkauksen kiireellisyyden vuoksi.  Potilaiden infektioita seurattiin maksansiirrosta aina vuoteen 2011 asti. Systeemiset infektiokomplikaatiotiedot saatiin Maksarekisteristä.

Ne, joille ei ehditty tehdä hampaistosaneerausta, kokivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän systeemisiä infektiokomplikaatioita. Tässä ryhmässä yli 80 %:lla oli vähintään yksi infektio, kun hammashoitoa saaneiden ryhmässä vastaava luku oli alle 30 %. Infektiot  olivat eri tyyppisiä bakteeri-, virus- sekä sieni-infektioita, ja tyypeiltään pääosin joko sepsiksiä, kolangiitteja tai  pneumonioita. Esimerkiksi ei-hampaistosaneeratuista 8 koki sepsiksen ja hampaistosaneeratuista vain yksi.

Analyysin mukaan potilailla, joiden hampaita ei ehditty hoitaa ennen operaatiota, oli 2,46-kertainen  tulehdusriski. Kun Cox:n regressioanalyysissä otettiin huomioon useita eri tekijöitä, kuten ikä, maksasairauden etiologia, leikkauksen odotusaika, sairauden vaikeusaste, immunosuppressio ja siirrännäisen hylkiminen, infektioriski kasvoi 8,17-kertaiseksi huomioitaessa preoperatiiviset tekijät ja 8,54 -kertaiseksi huomioitaessa pre- ja postoperatiiviset tekijät. Tutkijoiden mukaan myös muut sairaudet ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa infektioriskin kasvuun, sillä potilaat, joiden hampaita ei ehditty hoitaa, olivat usein vakavammin sairaita.

Tutkimustulokset  vahvistavat preoperatiivisen hampaistosaneerauksen merkitystä immunosuppressoiduilla potilailla. Tutkijat suosittelevatkin hammashoitoa maksansiirtoa edeltävästi myös potilaille, joilla akuutti maksasairaus · edellyttäen, että potilaan terveydentila sallii hoidon.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 6/2013

Lähde: Helenius-Hietala J, Åberg F, Meurman JH, Isoniemi H. Increased infection risk postliver transplant without pretransplant dental treatment, Oral Dis 2013; 19: 271-278.