Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammasproteesit kohentavat iäkkäiden laitospotilaiden painoa

Hammasproteesit kohentavat iäkkäiden laitospotilaiden painoa

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että riittävä hampaiden ja toiminnallisten hammasparien määrä on yhteydessä tasapainoiseen ravinnonsaantiin. Raporttien mukaan 15–60 prosenttia laitoshoidossa olevista vanhuksista kärsii proteiinien vajauksesta, joka voi osin johtua suunterveyden ongelmista. Tutkimuksessa havaittiin, että vanhusten painoa ja ravinnonsaantia voidaan parantaa proteesien avulla.

Tarpeeksi tehokkaaseen purentaan katsotaan tarvittavan vähintään 20 hammasta, joista muodostuu vähintään 9–10 toiminnallista hammasparia. Vanhuksilla, joilla on vähemmän kuin 20 hammasta, painoindeksi (BMI) on alhaisempi kuin vanhuksilla, joilla on jäljellä 20 tai useampia hampaita. Pureskelu tehostaa myös ravintoaineiden imeytymistä ja ohutsuolen toimintaa. Näiden voidaan olettaa lisäävän puolestaan henkilön painoa.

Hirosiman yliopiston tutkijaryhmä selvitti tutkimuksessaan vanhusten hammasproteesien vaikutusta painoon ja seerumin albumiinipitoisuuteen. Tutkimukseen osallistuneet vanhukset olivat pitkäaikaispotilaita geriatrisessa sairaalassa. Potilaiden painoa sekä seerumin albumiinipitoisuutta mitattiin ennen ja 6 kuukautta jälkeen proteesihoidon. Tutkimuksen molempiin vaiheisiin osallistui yhteensä 85 vanhusta, joille valmistettiin koko- tai osaproteesit tarpeen mukaan siten, että taka-alueen purenta saatiin säilytettyä. Heistä 66 käytti uusia hammasproteesejaan ja 19 ei käyttänyt.

Tutkimuksen mukaan proteeseja käyttävien vanhusten painonnousu oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna ryhmään, joka ei ollut käyttänyt proteeseja. Erityisesti alipainoisten vanhusten ryhmässä painoindeksi nousi proteesien avulla. Lisäksi seerumin albumiinipitoisuus nousi osaproteeseja käyttävillä vanhuksilla verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet proteeseja.

Tutkimustulosten mukaan proteesihoito voi parantaa laitoshoidossa olevien vanhusten ravinnonsaantia. Tutkijat suosittelevatkin, että suunterveyden asiantuntijoita käytettäisiin enemmän iäkkäiden potilaiden ravintoneuvontaryhmissä arvioimassa muun muassa proteesihoitojen tarvetta ja merkitystä ravinnonsaannille.

Lähde: Kanehisa Y, Yoshida M, Taji T, Akagawa Y, Nakamura H. Body weight and serum albumin change after prosthodontic treatment among institutionalized elderly in a long-term care geriatric hospital. Community Dent Oral Epidemiol. 2009; Online 22.9.2009.

Annika Nissinen, Suomen Hammaslääkärilehti 14/2009