Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kehno juuritäyte kaksinkertaistaa apikaalisen parodontiitin esiintyvyyden

Kehno juuritäyte kaksinkertaistaa apikaalisen parodontiitin esiintyvyyden

Monissa epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että apikaalinen parodontiitti (AP) on tavallista yleisempi juurihoidetuissa hampaissa. Lisäksi on havaittu, että huonolaatuinen juuritäyte altistaa AP:lle. Asiaa ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu väestötasolla. Nyt AP:n esiintyvyyttä väestössä on selvitetty yli 30-vuotiailla suomalaisilla osana Terveys 2000 -tutkimusta. AP:n esiintyvyyttä tarkasteltiin suhteessa tutkituille tehtyihin juurihoitoihin, juuritäytteiden tekniseen laatuun ja hammastyyppiin.

Hampaallisten tutkittujen (n = 5 335, ikä 30–95 vuotta) röntgenkuvista arvioitiin kaikkien hampaiden (n = 120 635) apikaalinen ja endodonttinen tila. Hampaassa katsottiin olevan AP silloin, kun kuvassa havaittiin periapikaalinen kirkastuma, jossa parodontaalirako oli laajentunut yli kaksinkertaiseksi tai lamina dura oli hävinnyt. Monijuuriset hampaat luokiteltiin AP-hampaiksi, jos yhdessäkin juuressa oli AP.

Juuritäytteen tekninen laatu katsottiin hyväksi, kun täyte ulottui vähintään 3 mm:n päähän apeksista; huonolaatuisiksi luokiteltiin tätä lyhyemmät täytteet sekä ylitäytöt. Juurihoidettuja hampaita oli yhteensä 7 686, ja niistä 52 %:ssa juuritäyte oli teknisesti hyvälaatuinen.

Yhteensä 27 %:lla tutkituista havaittiin AP, ja löydös oli selvästi yleisempi, jos tutkitulla oli juurihoidettuja hampaita (39 % vs. 9 %; P < 0,001). AP-löydös oli kaikissa ikäryhmissä tavallisempi miehillä kuin naisilla (31 % vs. 23 %, P < 0,001). Miehillä oli keskimäärin 0,5 AP-hammasta, naisilla 0,3 (P < 0,001). Hammastyypistä riippumatta AP oli yleisempi aina, kun juuritäyte oli teknisesti huonolaatuinen. AP-löydös oli tavallisin alaleuan molaareissa; teknisesti hyväksyttävällä tavalla täytetyistä alaleuan molaareista joka viidennessä ja puutteellisesti täytetyistä joka kolmannessa havaittiin AP. Kun huomioitiin kaikki juurihoidetut hampaat, todettiin, että huonolaatuinen juuritäyte kaksinkertaisti AP:n esiintyvyyden sekä naisilla (OR = 2,0) että miehillä (OR = 2,5).

Tutkijat toteavatkin, että juurihoitojen teknisen laadun kehittäminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 7/2016

Lähde: Huumonen S, Suominen AL, Vehkalahti M. Prevalence of apical periodontitis in rooth filled teeth: findings from a nationwide survey in Finland. Int Endod J. Julkaistu verkossa 25.2.2016. doi: 10.1111/iej.12625