Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Laserilla hypersensitiivin kimppuun?

Laserilla hypersensitiivin kimppuun?

Viime vuosina lasereita on käytetty laajasti endodonttisten ja parodontaalisten sairauksien hoidossa. Vasta vähän aikaa laseria on hyödynnetty hypersensitiivisen dentiinin hoidossa.

Tähän mennessä on käytetty neljää erityyppistä laseria hoidossa ja niiden tehokkuuden on tutkimuksissa osoitettu olevan 5,2–100 %. Mutta toistaiseksi laserin käytön hyödyllisyys hypersensitiivisen dentiinin hoidossa on epävarmaa. Katsauksessa selvitettiin olemassa olevan tutkimustiedon avulla, onko laserhoito parempi vaihtoehto verrattuna vihlomista vähentäviin aineisiin hypersensitiivistä dentiiniä hoidettaessa. Toissijainen tavoite oli selvittää laserin käytön turvallisuutta.

Kahdeksan tutkimusta, joissa oli yhteensä 234 tutkittavaa henkilöä, sisällytettiin systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Kahdessa tutkimuksessa oli käytetty Nd:YAG-laseria, neljässä GaAlA-laseria, ja kahdessa Er:YAG- ja CO2-laseria. VAS-jana (visual analog scale) ja Uchidan kriteeristö olivat käytetyimmät tutkimusmetodit. Tutkimukset olivat keskinkertaista laatua ja lisätutkimusta korkealaatuisemmilla tutkimuksilla vaaditaan.

Tulosten perusteella tutkimukset ovat ristiriitaisia, mutta suurimmassa osassa tutkimuksista oli saatu positiivisia tuloksia. Aineiston perusteella laserhoito on vain hiukan parempi vaihtoehto kliinisesti verrattuna paikallisiin lääkeaineisiin. Vähäisen saatavilla olevan aineiston perusteella laserin käyttö ei johda haittavaikutuksiin, kun käytetään asianmukaisia parametreja dentiinin hypersensitiivisyyden hoidossa. Vain 5 tutkimusta raportoi laserin turvallisuudesta. Seurannassa ei ilmennyt haitallisia pulpavaikutuksia, allergisia reaktioita tai kliinisesti havaittuja komplikaatiota.

Koska sekä määrällisesti että laadullisesti kirjallisuus on rajallista, johtopäätökset tulee varmentaa täsmällisesti laaditulla, satunnaistetuilla, kontrolloiduilla kliinisillä kokeilla, joissa on huomattava määrä koehenkilöitä ja seuranta-aika riittävän pitkä.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: He S, Wang Y, Li X, Hu D. Effectiveness of laser therapy and topical desensitising agents in treating dentine hypersensitivity: a systematic review. J of Oral Rehabilitation 12 JAN 2011; doi:10.1111/j.1365-2842.2010.02193.x