Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti on yhteydessä sepelvaltimotautiin

Parodontiitti on yhteydessä sepelvaltimotautiin

Suomalaistutkimuksessa todettiin yhteys parodontiitin ja varjoainekuvauksella vahvistetun sepelvaltimotaudin välillä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää parodontiitin ja sepelvaltimotaudin vakavuusasteen yhteyttä. Tutkimuspotilaat rekrytoitiin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kardiologian osastolta talvella 2007·2008. Aineisto edusti noin 10 % suuresta sepelvaltimotaudin riski- ja perintötekijöitä selvittävästä Corogene-tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 5 295 sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen kesäkuun 2006 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana ohjattua suomalaista henkilöä.

Sydänpotilaiden suunterveyttä kartoittavaan osatutkimukseen osallistui 506 sydänoireiden takia hoitoon hakeutunutta henkilöä. Heistä 184:llä (36 %) oli stabiili sepelvaltimotauti, 169:llä (33 %) akuutti koronaarisyndrooma, kun taas 123:lla (24 %) ei ollut merkittävää sepelvaltimotautia varjoainekuvauksen perusteella. Potilaille tehtiin kliininen suun tutkimus sekä leukojen panoraamatomografiakuvaus.

Sekä stabiili sepelvaltimotauti että akuutti koronaarisyndrooma olivat yhteydessä 8·17 puuttuvaan hampaaseen riskisuhteilla 4,3 (95 % luottamusväli, CI 1,2·11,7; p = 0,020) ja 5,2 (CI 1,9·14,5; p = 0,014) sekä yli seitsemään taskuhampaaseen (· 6 mm) riskisuhteilla 2,4 (CI 1,0·6,1; p = 0,049) ja 2,8 (CI 1,2·6,5; p = 0,022). Pitkälle edennyt alveoliluun menetys oli yhteydessä akuuttiin koronaarisyndroomaan riskisuhteella 5,4 (CI 1,2·23,6; p = 0,025).

Koko aineistossa ahtautuneiden (· 50 % stenoosi) sepelvaltimoiden lukumäärä (0·3) oli suoraan yhteydessä alveoliluun katoon ja puuttuvien hampaiden sekä taskuhampaiden (· 6 mm) lukumäärään. Tämä assosiaatio oli itsenäinen löydös ja riippumaton potilaiden iästä tai tunnetuista sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä (sukupuoli, dyslipidemia, tupakointi, hypertensio, diabetes ja lihavuus).

Puuttuvat hampaat, parodontiumin tulehdus ja alveoliluun kato yhdistyivät sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa vahvistettuun sepelvaltimoiden ahtautumisriskiin. Tutkimus on ainutlaatuinen, sillä se osoittaa vahvan assosiaation parodontiitin ja sepelvaltimotaudin välillä suurehkossa potilasaineistossa, kun molemmat sairaudet on diagnosoitu spesialistien toimesta käyttäen parhaita mahdollisia diagnoosimenetelmiä. Tulos myös vahvistaa aiempia löydöksiä kroonisen tulehduksen aterogeneesiä edistävästä vaikutuksesta.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Buhlin K, Mäntylä P, Paju S, Peltola J, Nieminen MS, Sinisalo J, Pussinen P. Periodontitis is associated with angiographically verified coronary artery disease. J Clin Periodontol 2011; 38: 1007–14.