Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kohtuullisia jonotusaikoja siedetään

Kohtuullisia jonotusaikoja siedetään

Kiireettömään hammashoitoon pääsyyn jonottaminen harvemmin aiheuttaa kustannuksia, taloudellista menetystä tai sairauspoissaolopäiviä potilaille. Jonottaminen voi kuitenkin ärsyttää ja vähentää hammashoidon palveluiden käyttöä.

Tutkimuksessa selvitettiin hammashoitoon jonottamisesta koettua vaivaa ja hoitotarvetta. Turun kaupungin kiireettömän hoidon jonotuslistalta otettiin systemaattinen otos 210 potilaasta, joilla oli eripituisia jonotusaikoja. Postikyselyyn vastasi 112 potilasta. Jonotuksesta koettua vaivaa mitattiin lineaarisella visuaalisella analogisella asteikolla (0-100).

Keskiarvo vastanneiden kesken oli 42,9 ja naiset (keskiarvo 44,2) kokivat enemmän vaivaa jonottamisesta kuin miehet (ka 31,7).  Potilaat hyväksyivät enintään 45,8 päivän jonotusajan kiireettömään hammashoitoon. Potilaat, jotka kokivat vaivaa jonotuksesta, uskoivat jäljellä olevan jonotusajan lisäävän vaivaa, naiset vielä enemmän kuin miehet. Alle puolet hakeutui hoitoon jonottamisen aikana; naiset (51,7 %) merkitsevästi enemmän kuin miehet (31,5 %). Paikkaukset ja täsmentämätön ensiapu olivat eniten tarvittuja hoitoja jonotusaikana. Tutkimuksessa ei löydetty lineaarista korrelaatiota jonotusajan pituuden ja koetun vaivan tason välillä. Myöskään sosiodemografinen tausta ei vaikuttanut.

Jonotusta hammashoitoon näytetään siedettävän hyvin, kunhan jonotusajat ovat kohtuullisia. Hyvin pieni osa hoitoon hakeutuneista haki hoitoa yksityissektorilta jonotusaikana, joka näyttäisi osoittavan, ettei jonotusaikaa välttämättä pidetä merkitsevänä. Lyhyemmät jonotusajat tietenkin lisäisivät asiakastyytyväisyyttä, kun enemmän vaivaa kokeneet uskoivat vaivan tason nousevan jonotuksen jatkuessa. Tiedottaminen, kuinka toimia hätätapauksessa, voisi myös lisätä tyytyväisyyttä, koska jonottamisen aikana akuuttihoitoa tarvinneet kokivat enemmän vaivaa jonottamisesta. Lisäksi yksi keino saattaisi olla tiedottaminen jonotusaikojen kehittymisestä, koska tiedettyä jonottamista on helpompi sietää kuin epätietoisuutta jonotusajan pituudesta. Hoidon tarjoajilla näyttäisi olevan hyvin vähän keinoja asettaa potilaita erilaisiin kiireellisyysjärjestyksiin.

Kati Kyyrö, Apollonia

Tuominen R, Eriksson A-L. Patient experiences during waiting time for dental treatment. Acta Odontol Scand. 2011 Apr 19. [Epub ahead of print].