Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Purukumin vaikutus valkaisun jälkihoidossa

Purukumin vaikutus valkaisun jälkihoidossa

Tilapäinen arkuus on yleisin sivuvaikutus hampaiden valkaisussa. Tutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö purukumin käyttö vastaanotolla tehdystä hampaiden valkaisusta seuraavaa vihlontaa. Erityisesti haluttiin selvittää, onko kaseiinifosfopeptidi-stabiloitua amorfista kalsiumfosfaattia (CPP-ACP) sisältävä purukumi tehokkaampi vihlonnan vähentäjä kuin tavallinen purukumi.

Tutkimukseen osallistui 88 potilasta, joiden hampaat valkaistiin käyttäen valolla aktivoitavaa 15 % vetyperoksidia. Toimenpide suoritettiin yhdellä käyntikerralla ja hoito kesti tunnin.  Toimenpiteen jälkeen potilaat jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään. Ryhmä A käytti sokeritonta purukumia, jossa oli CPP-ACP:ta, ryhmä B ei käyttänyt mitään vihlontaa vähentävää ainetta ja ryhmä C käytti sokeritonta purukumia, jossa ei ollut CPP-ACP:ta. Purukumia syötiin 10 minuutin ajan joka tunti 12 tunnin ajan. Koehenkilöt pyydettiin vuorokauden päästä kontrollikäynnille, jossa värimuutokset mitattiin käyttämällä Vitapan-sävykarttaa. Koehenkilöt täyttivät myös kyselyn, jossa he arvioivat toimenpiteestä aiheutunutta vihlontaa, sen kestoa ja intensiteettiä.

Keskimääräinen sävyero oli 4,8, ja 88,6 % oli tyytyväisiä hoidon tuloksiin. Koehenkilöistä 85,2 % koki vihlontaa keskimäärin 4,9 tuntia, vaihteluvälin ollessa 0–12 tuntia. Kipua pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–10 ja mediaani oli 4. Sekä ryhmät A että C kokivat huomattavasti vähemmän voimakasta vihlontaa kuin ryhmä B. Kuitenkaan ryhmä A:lla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vihlonnanesiintyvyydessä, kestossa ja intensiteetissä verrattuna ryhmään C. Kaikilla koehenkilöillä vihlonta loppui tarkastukseen mennessä.

Tutkimus osoitti, että sokerittoman purukumin käyttö (sekä CPP-ACP:ta sisältävä että tavallinen) voi vähentää vihlontaa vastaanotolla tehdyn valkaisun jälkeen. Tutkimus ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan ratkaisevasti, että sokeriton CPP-ACP:ta sisältävä purukumi voisi tarjota lisähyötyä. Tutkijat ehdottavat, että CPP-ACP -pitoisuus (0,6 %) saattaa olla syy, miksi merkitsevää eroa purukumien välillä ei löytynyt.

Tutkijat kehottavat suhtautumaan tuloksiin varauksella, koska tutkimusotos oli pieni. Lisäksi tutkijat spekuloivat sekä purukumin syönnin plasebo-efektillä, psykologisilla vaikutuksilla että purukumin aiheuttaman syljen erityksen lisääntymisen vaikutuksella vihlonnan vähenemiseen.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Tang B., Millar B.J. Effect of chewing gum on tooth sensitivity following whitening. Br DentJ 2010; 208: 571–7.