Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Runsas energiansaanti aikaistaa hampaistokehitystä

Runsas energiansaanti aikaistaa hampaistokehitystä

Runsas energiansaanti aikaistaa hampaistokehitystä

27.10.2016 klo 10:15

Hampaiden kehitys näyttäisi aikaistuvan lapsilla, joiden energiansaanti on runsasta. Näin todettiin Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jossa seurattiin 6–12-vuotiaita lapsia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös havaittu, että ylipaino voi varhentaa hampaistoikää.

Suomalaistutkimuksessa arvoitiin, onko hampaiden kehitysaikataulu aikaistunut vai pysynyt samana, liittyykö hampaiden kehitys kasvuun ja puberteettiin, vaikuttavatko pianoindeksi (BMI) ja energiansaanti kehitysaikatauluun ja pysyykö lasten hampaistokehitysryhmä samana 6- ja 12-vuotiaina.

Tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla 148 STRIP (Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project) -tutkimuksessa mukana ollutta lasta, joista 79 kuului henkilökohtaista elämäntapaopastusta saaneeseen interventioryhmään ja 69 kontrolleihin. Tiedot energiansaannista ja BMI-luvut nyt tehtyyn jatkotutkimukseen saatiin STRIP-tutkimuksesta, ja lapset jaettiin normaalin ja korkean BMI:n ryhmiin.

Hampaiden kehitysaikataulu luokiteltiin kolmeen ryhmään: myöhäinen, keskimääräinen ja aikainen. Hampaistoikää arvioitiin seitsemän alaleuan hampaan panoraamatomogrammista, ja tiedot muutettiin hampaiden kehitysvaihetta vastaaviksi pistearvoiksi. Kehitystä verrattiin kronologiseen ikään.

Tutkimustulosten mukaan hampaistoiän ja kronologisen iän ero kasvaa lasten kasvaessa: hampaistoikä oli 6-vuotiailla 0,6 vuotta ja 12-vuotiailla 1,0 vuotta kronologista ikää edellä sekä tytöillä että pojilla. Tyttöjen hampaistoiän pistearvot olivat kuitenkin merkitsevästi korkeampia verrattuna poikiin. Suurin osa lapsista pysyi samassa hampaistokehitysryhmässä seurannan aikana.

Lapsilla, joiden hampaistokehitys oli aikainen, oli merkitsevästi suurempi energiansaanti verrattuna muihin lapsiin. Eri hampaistokehitysryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa suhteessa painoon, pituuteen, BMI:iin tai pääravintoaineiden saantiin. Tulosten mukaan 12-vuotiaana poikia oli enemmän korkean BMI:n ryhmässä kuin tyttöjä, mikä on linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Puberteetin ja hammaskehityksen välillä ei puolestaan löytynyt yhtyettä tässä tutkimuksessa.

 

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2016

Lähde: Jääsaari P, Tolvanen M, Niinikoski H, Karjalainen S. Advanced dental maturity of Finnish 6- to 12-yr-old children is associated with high energy intake. Eur J Oral Sci. Julkaistu verkossa 20.9.2016. doi: 10.1111/eos.12292.