Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Terveyden edistämisen vahvuudet ja heikkoudet esille

Terveyden edistämisen vahvuudet ja heikkoudet esille

Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kehitettiin arviointityökalu yhteisölähtöisten suunterveyden edistämiskäytäntöjen arviointiin. Kriittisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitetty arviointityökalu sisälsi kolme osa-aluetta: terveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Työkalua testattiin arvioimalla kaksitoista lapsille ja nuorille kohdennettua suunterveyden edistämisen yhteisölähtöistä käytäntöä. Tutkimusaineisto kerättiin eri puolilta Suomea haastattelemalla suunterveyden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia, mm. hammashoitajia, suuhygienistejä, hammaslääkäreitä ja opettajia. Lisäksi aineistona käytettiin aiheeseen liittyviä dokumentteja, kuten toimintasuunnitelmia ja raportteja.

Testaus osoitti arviointityökalun käytännölliseksi. Arviointityökalun avulla saatiin esille terveyden edistämiskäytäntöjen vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Vahvuuksia olivat esimerkiksi monialainen yhteistyö, kohderyhmälähtöinen toiminta sekä saman kohderyhmän tavoittaminen useaan kertaan. Kehittämishaasteita olivat kirjallisen toimintasuunnitelman tekeminen, täsmällisten tavoitteiden asettaminen sekä arvioinnin tehostaminen. Arvioiduista käytännöistä kolme todettiin hyviksi käytännöiksi. Kuusi käytännöistä voitiin luokitella lupaaviksi ja kolme puolestaan kehittämistä vaativiksi käytännöiksi.

Tutkijat toteavat, että kehitettyä mittaria voidaan jatkossa käyttää työkaluna mm. kuntien ja järjestöjen terveyden edistämistyön kehittämisessä ja arvioinnissa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 1/2014

Lähde: Blomqvist P, Ojala E, Kettunen T, Poskiparta M, Kasila K. Community-based oral health promotion practices targeted at children and adolescents in Finland – developing an assessment tool. Community Dentistry And Oral Epidemiology. DOI: 10.1111/cdoe.12076