puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Purukumin vaikutus valkaisun jälkihoidossa

Tilapäinen arkuus on yleisin sivuvaikutus hampaiden valkaisussa. Tutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö purukumin käyttö vastaanotolla tehdystä hampaiden valkaisusta seuraavaa vihlontaa. Erityisesti haluttiin selvittää, onko kaseiinifosfopeptidi-stabiloitua amorfista kalsiumfosfaattia (CPP-ACP) sisältävä purukumi tehokkaampi vihlonnan vähentäjä kuin tavallinen purukumi.

Tutkimukseen osallistui 88 potilasta, joiden hampaat valkaistiin käyttäen valolla aktivoitavaa 15 % vetyperoksidia. Toimenpide suoritettiin yhdellä käyntikerralla ja hoito kesti tunnin.  Toimenpiteen jälkeen potilaat jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään. Ryhmä A käytti sokeritonta purukumia, jossa oli CPP-ACP:ta, ryhmä B ei käyttänyt mitään vihlontaa vähentävää ainetta ja ryhmä C käytti sokeritonta purukumia, jossa ei ollut CPP-ACP:ta. Purukumia syötiin 10 minuutin ajan joka tunti 12 tunnin ajan. Koehenkilöt pyydettiin vuorokauden päästä kontrollikäynnille, jossa värimuutokset mitattiin käyttämällä Vitapan-sävykarttaa. Koehenkilöt täyttivät myös kyselyn, jossa he arvioivat toimenpiteestä aiheutunutta vihlontaa, sen kestoa ja intensiteettiä.

Keskimääräinen sävyero oli 4,8, ja 88,6 % oli tyytyväisiä hoidon tuloksiin. Koehenkilöistä 85,2 % koki vihlontaa keskimäärin 4,9 tuntia, vaihteluvälin ollessa 0–12 tuntia. Kipua pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–10 ja mediaani oli 4. Sekä ryhmät A että C kokivat huomattavasti vähemmän voimakasta vihlontaa kuin ryhmä B. Kuitenkaan ryhmä A:lla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vihlonnanesiintyvyydessä, kestossa ja intensiteetissä verrattuna ryhmään C. Kaikilla koehenkilöillä vihlonta loppui tarkastukseen mennessä.

Tutkimus osoitti, että sokerittoman purukumin käyttö (sekä CPP-ACP:ta sisältävä että tavallinen) voi vähentää vihlontaa vastaanotolla tehdyn valkaisun jälkeen. Tutkimus ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan ratkaisevasti, että sokeriton CPP-ACP:ta sisältävä purukumi voisi tarjota lisähyötyä. Tutkijat ehdottavat, että CPP-ACP -pitoisuus (0,6 %) saattaa olla syy, miksi merkitsevää eroa purukumien välillä ei löytynyt.

Tutkijat kehottavat suhtautumaan tuloksiin varauksella, koska tutkimusotos oli pieni. Lisäksi tutkijat spekuloivat sekä purukumin syönnin plasebo-efektillä, psykologisilla vaikutuksilla että purukumin aiheuttaman syljen erityksen lisääntymisen vaikutuksella vihlonnan vähenemiseen.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Tang B., Millar B.J. Effect of chewing gum on tooth sensitivity following whitening. Br DentJ 2010; 208: 571–7.