Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Mikä hammaslääkäriä motivoi johtamistyössä?

Mikä hammaslääkäriä motivoi johtamistyössä?

Mikä hammaslääkäriä motivoi johtamistyössä?

24.8.2018 klo 09:00

Terveydenhuollon johtajilla on tärkeä rooli sekä arjen toiminnan johtamisessa että toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa. Hammaslääkärijohtajista on kuitenkin toistaiseksi niukasti tutkimuksia.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin hammaslääkärijohtajien urapolkuja ja erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttivat johtamistehtävässä pysymiseen tai siitä luopumiseen. Tutkimukseen osallistuneet hammaslääkärit olivat johtamisuransa eri vaiheissa: osa oli johtamiskoulutuksessa, osa toimi hammaslääkärijohtajina, osa oli luopunut johtamistyöstä ja osa oli edennyt korkeampiin johtamistehtäviin suun terveydenhuollon tai terveydenhuollon ulkopuolelle. Tutkimusaineistot kerättiin käyttäen sekä kvalitatiivisia menetelmiä – eläytymismenetelmää ja teemahaastattelua – että kvantitatiivista menetelmää eli sähköistä kyselyä. Aineistoja analysoitiin sisällönanalyysin sekä kuvailevien ja tilastollisten menetelmien avulla.

Hammaslääkärijohtajilla tärkeimmät johtamistyötä ja siinä pysymistä tukevat asiat olivat kiinnostus johtamistyöhön, johtamiskoulutus, halu kehittää suun terveydenhuoltoa osana muuta terveydenhuoltoa sekä riittävä johtamistyöaika. Tärkeimmät syyt luopua johtamistyöstä olivat yksinäisyys johtamistyössä, ympäristön tuen puute sekä liian vähäinen johtamistyöaika ja palkkaus suhteessa työtehtäviin.

Osallistujien henkilökohtaisia työhön kiinnittäviä tekijöitä arvioitiin tutkimalla ura-ankkureita. Ne kuvaavat henkilökohtaisia työhön ja uraan liittyviä arvoja, vahvuuksia ja mieluisia rooleja. Ura-ankkurit perustuvat amerikkalaisen organisaatiopsykologi Edgar Scheinin urakehitysteoriaan.

Tärkeimmät ura-ankkurit vaihtelivat sen mukaan, missä vaiheessa johtamisuraansa hammaslääkäri oli. `Johtaminen ja johtajana toimiminen´ -ankkuri osoittautui tärkeäksi johtamistyötä tukevaksi tekijäksi, sillä sen vähäinenkin esiintyminen työssä tuki johtamistehtävässä pysymistä. Kaikkein tärkeimmät ura-ankkurit olivat kuitenkin `ammatillinen erityistaito ja asiantuntijuus´ sekä `elämäntyylin eheys´. Johtamisuralla pitkälle edenneillä hammaslääkäreillä tärkeimmät ura-ankkurit olivat `haasteellisuus´ sekä `johtaminen ja johtajana toimiminen´.

Johtamisuralla edenneiden hammaslääkärien urakehityksestä löytyi kolme erilaista urapolkutyyppiä: tavoitesuuntautuneet etenijät, tilaisuuteen tarttujat sekä innostuneet kehittäjät. Tavoitesuuntautuneiden etenijöiden urakehitys oli ylöspäin suuntautuvaa ja tapahtui usein saman organisaation sisällä tai samalla paikkakunnalla. Tilaisuuteen tarttujien urat etenivät siten, että he tarttuivat sopivassa vaiheessa eteen tulleisiin työmahdollisuuksiin. Innostuneet kehittäjät taas hakeutuivat työtehtäviin, joissa heillä oli paras mahdollisuus vaikuttaa.

Hammaslääkäri voi edetä johtavaan asemaan montaa erilaista urapolkua, ja monenlaiset tekijät vaikuttavat valintoihin uran aikana. Yksilöiden ja organisaatioiden olisi tärkeää tiedostaa, mitkä tekijät tukevat terveydenhuollon johtajien työtä ja mitkä taas työntävät pois johtamistyöstä. Lisäksi yksilöiden olisi hyvä tunnistaa tärkeimmät ura-ankkurinsa voidakseen valita itselleen sopivimmat työtehtävät ja organisaatiot. Myös organisaatioiden olisi hyvä tuntea keskeisimpien työntekijöidensä ura-ankkurit, jotta näille henkilöille voitaisiin tarjota parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Väitöskirjatyö on tehty Itä-Suomen yliopistossa.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Tiina Tuononen
Pääkategoria: 
Alakategoria: 
Kainalojutun teksti: 

Tuononen Tiina, HLT, EHL


VASTAVÄITTÄJÄ 

Eino Honkala, professori emeritus
Turun yliopisto

KUSTOS
Liisa Suominen, professori
Itä-Suomen yliopisto

ESITARKASTAJAT
Minna Kaila, professori
Helsingin yliopisto

Kenneth Eaton, professori
University of Kent, Iso-Britannia

OHJAAJAT
Anna-Liisa Suominen, professori

Johanna Lammintakanen,
professori
Itä-Suomen yliopisto

Väitöskirja tarkastettiin 8.6.2018 Itä-Suomen yliopistossa

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2804-7

Kainalojutun otsikko: 
Leadership careers of Finnish dentists