Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Alkuperäistutkimus

Apollonia / Alkuperäistutkimus
 • Artikkeli, jossa raportoidaan kirjoittajien omia hammaslääketieteellisiä tutkimustuloksia, joita ei ole aikaisemmin julkaistu.  
 • Muoto noudattaa yleisesti vakiintunutta tutkimusartikkelin rakennetta: tiivistelmä, johdanto (otsikoimaton), aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta.  
 • Käytä rivinumerointia.
 • Pituus: korkeintaan 15 000 merkkiä välilyönteineen (tiivistelmät, kirjallisuusviitteet, ja taulukot eivät sisälly).  
 • Kirjallisuusviitteet: enimmäismäärä on 30.   
 • Kuvat, kuviot ja taulukot: tulokset esitettävä kuvien, kuvioiden ja/tai taulukoiden muodossa, joita voi olla yhteensä 1–4 kpl.   
 • Eettiset näkökulmat:
  • Kliinisten alkuperäisartikkelien on noudatettava Helsingin julistuksen ohjeita tutkimukseen osallistuvien ihmisten informoimisesta, suostumuksen hankkimisesta ja potilasturvallisuudesta.  
  • Artikkelien sisältämän eläinkokeiden tulee noudattaa lakia (497/2013) ja asetusta (564/2013) eläinten käytöstä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin.   
  • Artikkelissa on mainittava eettisten lupien tai eläinkokeita koskevien toimintalupien ja hankelupien numerot.  

Yleisiä ohjeita:

Tutkimuksen keskeisin tulos tai havainto on pyrittävä kertomaan jo otsikossa.

Johdannon tulee olla tiivis, ja siinä esitellään tutkimuksen tavoitteet. Kirjallisuutta referoidaan vain sen verran, että se johdattaa lukijan aiheeseen ja antaa perustelut sille, miksi tutkimus on tehty.

Aineisto ja menetelmät -osiossa kuvataan, miten tutkimuskysymyksiin on etsitty vastausta. Menetelmät selitetään lyhyesti mutta niin, että tutkimus voidaan tarvittaessa toistaa. Kyselytutkimuksessa käytetty kyselylomake tulee liittää käsikirjoitukseen.

Tilastomenetelmät kuvataan niin tarkasti ja sellaisilla tunnusluvuilla, että lukija voi tarvittaessa tarkastaa analyysit. Tilastolliset termit, lyhenteet ja symbolit tulee määritellä. Myös analyysiohjelmat, joilla tulokset on saatu, raportoidaan.

Tulokset tulee ilmoittaa loogisessa järjestyksessä niin, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiin. Taulukoissa esitettävistä tuloksista kerrotaan tekstissä vain keskeisimmät havainnot.

Pohdintaan kootaan päätulokset, ja siinä verrataan saatuja tuloksia kirjallisuudessa aiemmin esitettyihin havaintoihin. Oman tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia pohditaan, ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä arvioidaan kriittisesti. Pohdinnassa tulee myös kertoa, mikä on tutkimuksen merkitys kliinikoille tai esim. päättäjille. Lopuksi voidaan esittää, millaista tutkimusta aiheesta tulisi jatkossa tehdä.