Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / A. actinomycetemcomitans on itsenäinen sepelvaltimotaudin riskitekijä

A. actinomycetemcomitans on itsenäinen sepelvaltimotaudin riskitekijä

Helsingin yliopistossa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin varjoainekuvauksella vahvistetun sepelvaltimotaudin yhteyttä keskeisten parodontiittipatogeenien – Aggregatibacter actinomycetemcomitansin (A.a.), Porphyromonas gingivaliksen (P.g.), Tannerella forsythian (T.f.) ja Treponema denticolan (T.d.) – esiintymiseen subgingivaalisessa plakissa.

Tutkimusaineisto (n = 445; keski-ikä 61 v., 67 % miehiä) koostui Helsingin yliopistossa tehdyn Parogene-tutkimuksen hampaallisista osallistujista.

Tutkituista 171:llä (38,4 %) oli stabiili sepelvaltimotauti ja 158:lla (35,5 %) akuutti koronaarisyndrooma.  116:lla (26,1 %) ei ollut todettu merkittävää sepelvaltimotautia. Kliinisessä suun tutkimuksessa potilailta kartoitettiin ientaskujen syvyys ja BOP. Alveoliluun menetystä arvioitiin panoraamatomografiakuvasta. Lisäksi otettiin bakteerinäyte hampaiston jokaisen neljänneksen syvimmästä ientaskusta. Näytteiden bakteerilöydökset tunnistettiin DNA-DNA-hybridisaatiolla.

Tilastoanalyysissa havaittiin, että kaikissa potilasryhmissä P.g.-, T.f.- ja T.d. -positiivisuus oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001) yhteydessä alveoliluun menetykseen. A. a.:n kohdalla selvää yhteyttä sen sijaan ei löytynyt (p = 0,074). Sen sijaan kun bakteeripositiivisuuden kynnysarvoksi asetettiin 1,0 x 105, havaittiin, että A.a.-positiivisuus oli selvästi yleisempää stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla (42,1 %) kuin niillä, joilla tautia ei ollut (30,2 %) (p = 0,040). Muiden bakteerien kohdalla vastaavaa yhteyttä ei löytynyt. Logistisen regressioanalyysin perusteella A. a.-positiivisuus oli yhteydessä stabiiliin sepelvaltimotautiin riskisuhteella 1,83 (95 % CI 1,00–3,35; p = 0,049).

A.a.-positiivisuus siis näytti lähes kaksinkertaistavan stabiilin sepelvaltimotaudin riskin, ja tämä yhteys oli riippumaton alveoliluukadosta.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 7/2013

Lähde: Mäntylä P, Buhlin K, Paju S, Persson RG, Nieminen MS, Sinisalo J, Pussinen PJ. Subgingival Aggregatibacter actinomycetemcomitans associates with the risk of coronary artery disease. J Clin Periodontol 2013; doi: 10.1111/jepe.12098.