Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Alkoholin ja suusyövän yhteys on monimutkainen

Alkoholin ja suusyövän yhteys on monimutkainen

Katsauksessa käytiin läpi alkoholin kulutuksen ja suusyövän yhteyttä. Etanolilla itsessään ei uskota olevan suoraan karsinogeenistä vaikutusta suun limakalvoihin. Asetaldehydin, etanolin ensimmäisen metaboliitin, tiedetään olevan mutageeninen ja karsinogeeninen aine ja sen uskotaan näyttelevän pääroolia syövän synnyssä.

Alkoholinkäyttö voi olla sekä paikallinen että systeeminen riskitekijä suusyövässä. Paikallisia vaikutuksia ovat 1) etanoli lisää limakalvon läpäisevyyttä, 2) limakalvon rakenne muuttuu, 3) asetaldehydin aiheuttamat soluvauriot, 4) genotoksisuus sekä 5) alkoholi vähentää syljen eritystä. Systeemisiä vaikutuksia ovat 1) alkoholin liikakäyttö voi vaikuttaa maksan kykyyn suodattaa myrkyllisiä tai mahdollisesti karsinogeenisia aineita, 2) immunosuppressio ja 3)alkoholin suurkuluttajilla voi olla ravitsemushäiriö vähentyneen ravinnonsaannin, heikentyneen ravintoaineiden imeytymisen, käytön tai varastoinnin vuoksi, mikä lisää syöpäriskiä.

Alkoholin kulutuksen ja suusyövän välinen yhteys on selvästi monimutkainen. Suusyöpä on sairaus, jolla on monitekijäinen etiologia, minkä seurauksena on vaikeaa määritellä tarkkaa roolia jokaiselle itsenäiselle riskitekijälle. Tästä huolimatta näyttö alkoholin roolista suusyövän etiologiassa on vakuuttava: merkittävä määrä suusyöpäkuolemista aiheutuu runsaasta alkoholin käytöstä. On siis selkeä tarve lisätä suuren yleisön tietoisuutta kroonisen runsaan alkoholin kulutuksen haitallisista vaikutuksista sekä yleis- että suunterveyteen. 

Kirjallisuus alkoholia sisältävien suuvesien karsinogeenisesta vaikutuksesta on ristiriitaista eikä yhteyttä alkoholipitoisten suuvesien ja suusyövän välillä ei ole vielä kiistattomasti löydetty. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, mitä tiedetään etanolin paikallisista vaikutuksista suun limakalvoille, voi olla perusteltua rajoittaa niiden käyttöä erityisesti korkean riskin potilailla kuten tupakoitsijoilla. Alkoholin eristäminen omaksi tekijäkseen suusyövän synnyssä on vaikeaa. Koska alkoholipitoisten suuvesien käyttö on nopeasti kasvamassa, on potentiaalia jatkotutkimuksen tekemiselle laajemmaltikin.  Kirjoittajat toivovat, että tämän kirjallisuuskatsauksen avulla kliinikot voivat tarjota asiakkailleen asiantuntevia neuvoja alkoholin käytön haitallisista vaikutuksista.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Reidy J, McHugh E, Stassen LF. A review of the relationship between alcohol and oral cancer. The Surgeon, Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland. 2011 Oct;9(5):278-83.