Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / HDL-kolesteroli suojannee diabeetikon parodontiumia

HDL-kolesteroli suojannee diabeetikon parodontiumia

Diabeetikkojen korkean HDL-kolesterolipitoisuuden ja vähäisemmän parodontiumin tulehduksen välillä näyttää olevan yhteys.

HDL-kolesterolilla tiedetään olevan anti-inflammatorinen ja antioksidatiivinen vaikutus, joka suojaa osaltaan sydän- ja verisuonisairauksilta. Tutkimus pyrki selvittämään, löytyykö sama suojaava yhteys seerumin korkean HDL-pitoisuuden ja parodontaali-inflammaation välillä tyypin 1 diabeetikoilla.

Tutkimukseen osallistui 80 tyypin 1 diabeetikkoa. He olivat sairastaneet diabetesta keskimäärin 19,9 vuotta. Heiltä tutkittiin plakin ja parodontaali-inflammaation (verenvuoto ja taskusyvyys 4 mm tai yli) olemassaolo. Glykosyloituneen hemoglobiinin ja HDL-kolesterolin seerumipitoisuudet määritettiin. Inflammaation ja HDL-pitoisuuden yhteys tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tätä tarkoitusta varten tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään HDL-pitoisuuden mukaan (I-III).

HDL-kolesterolipitoisuuden sekä ienverenvuodon määrän ja syventyneiden ientaskujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys. Korkean HDL:n ryhmissä (II ja III) tutkittavilla oli merkittävästi vähemmän parodontaalitulehdusta kuin matalan HDL:n ryhmässä. Sen sijaan ryhmien II ja III välillä ei ollut eroa. HDL:n suojaava vaikutus oli nähtävissä myös tupakoitsijoilla. Yhteys oli vahva myös, kun huomioitiin osallistujien interleukiini-6-genotyyppi.

Tuloksen perusteella HDL-pitoisuutta voitaisiin pitää markkerina parodontaali-inflammaatioalttiudelle. Mahdollista kausaalista suhdetta todentamaan tarvitaan pitkittäistutkimusta. 

Ani Lakoma, Apollonia

Passoja A, Knuuttila M, Hiltunen L, Karttunen R, Niemelä O, Raunio T, Vainio O, Hedberg P, Tervonen T. Serum high-density lipoprotein cholesterol level associated with the extent of periodontal inflammation in type 1 diabetic subjects. J Clin Periodontol doi: 10.1111/j.1600-051x.2011.01792.x