Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hyvä purenta, parempi elämänlaatu

Hyvä purenta, parempi elämänlaatu

Vaikeiden purentavirheiden korjaus kohentaa suunterveyteen liittyvää elämänlaatua merkitsevästi, osoittivat suomalaistutkijat.

Virheellinen purenta ja dentofakiaaliset epämuodostumat ovat hyvin yleisiä suunterveyden ongelmia.  Purentavirheillä on vaikutusta niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin toimintakykyyn. Suunterveyteen liittyvä elämänlaatu tarjoaakin yhden hyvän mittarin hoitojen onnistumista arvioitaessa. Suomalaisen pitkittäistutkimuksen tavoitteena oli arvioida purennan tunnuspiirteiden ja suunterveyteen liittyvän elämänlaadun muutoksia ja suhdetta laajojen ortodonttisten tai ortodonttis-kirurgisten hoitojen yhteydessä. 

Tutkimuksessa oli mukana 51 vakavista purentavirheistä kärsivää aikuispotilasta (35 naista ja 16 miestä). Kaikkiaan 36 potilaalle tehtiin yhdistetty ortodonttis-kirurginen hoito ja 15 potilaalle ortodonttinen hoito. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5 vuotta, vaihteluvälin ollessa 2,2·6,7 vuotta. Purennan tilaa tutkittiin kipsimalleista Peer Assessment Rating (PAR) -indeksiä käyttäen. Lisäksi potilaat täyttivät Oral Health Impact Profile (OHIP-14) -kyselyn. Tiedot kerättiin ennen hoitotoimenpiteitä ja niiden jälkeen, ja muutoksia PAR- ja OHIP-14 -testeissä verrattiin toisiinsa.

Purenta kuntoutui merkitsevästi kaikilla henkilöillä hoitojen myötä. Yli 70 % parannusta PAR-indeksissä pidetään hyvänä standardina, ja tutkimuksessa seuratuilla potilailla PAR-indeksillä mitattu muutos oli keskimäärin jopa 78,1 %. Purenta parani suhteellisesti enemmän ortodonttis-kirurgista hoitoa saaneilla verrattuna ortodonttista hoitoa saaneisiin. OHIP-arvioissa annetut ”suhteellisen usein”- tai ”hyvin usein” -vastaukset vähenivät hoitojen myötä ennen hoitotoimenpiteitä mitatuista 70,6 prosentista 9,8 prosenttiin (P < 0,001). Tutkijat huomasivat myös, että PAR- ja OHIP-tulokset korreloivat keskenään merkitsevästi hoitojen jälkeen, mutta eivät ennen hoitoja tai muutoskohdissa. Korkeat PAR-arvot korreloivat korkeiden OHIP-arvioiden kanssa.

Purentavirheiden korjaus laski tutkittujen raportoimat OHIP-arviot yleiselle tasolle. Samalla potilaiden suunterveyteen liittyvä elämänlaatu kohosi merkitsevästi. Seurantatutkimus osoitti myös, ettei suunterveyteen liittyvän elämänlaadun parantuminen ole vain hetkellinen toimenpiteen jälkeinen tila, vaan pitkäkestoisempi asia.

Annika Nissinen/Hammaslääkärilehti 3/2013

Lähde: Silvola AS, Rusanen J, Tolvanen M, Pirttiniemi P, Lahti S. Occlusal characteristics and quality of life before and after treatment of severe malocclusion. Eur J Orthod. 2012; 34(6): 704·9. doi: 10.1093/ejo/cjr085. Epub 2011 Jul 12.