Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kefalometrisen analyysin opetukseen voisi hyödyntää sulautuvaa opetusta

Kefalometrisen analyysin opetukseen voisi hyödyntää sulautuvaa opetusta

Monien eri opetusmetodien soveltamista hammaslääketieteen opetukseen on tutkittu paljon. Iso-Britanniassa tutkittiin, mikä olisi tehokkain opetusmetodi kefalometrisen analyysin opetukseen.

Sulautuva opetus (blended learning) tarkoittaa oppimisympäristöjen sulautumista, jossa luokkahuone ja virtuaalinen oppimisympäristö sulautetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksessa vertailtiin e-opetuksen, lähiopetuksen ja sulautuvaa opetuksen tehokkuutta ja opiskelijoiden asenteita eri opetusmetodeja kohtaan. Tutkimuksessa myös arvioitiin sulautuvan opetuksen osien järjestystä ja kuinka se vaikuttaa oppimiseen.

Prosperktiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa oli neljä rinnakkaisryhmää, joissa oli yhteensä 90 neljännen vuoden hammaslääkäriopiskelijaa. Kahdeksan ryhmää opiskelijoita kohdennettiin sattumanvaraisesti neljään intervaatioryhmään; e-opetus, lähiopetus, sulautuva opetus 1 ja 2. Ennen opetusta annettiin ohjeet ja opiskelijat täyttivät kyselyn ortodontisista ja it-taidoistaan. Kaikille ryhmille jaettiin sama kefalometrisen analyysin tutoriaali, mutta se annettiin kohdennetulla opetustavalla. Opetuksen päätyttyä välittömästi arvioitiin opetuksen tehokkuus kymmenellä monivalintakysymyksellä (MCQ), jotka mittasivat lyhytaikaista muistitietoa. Tämän jälkeen asenteita arvioitiin kyselyllä. Tutkijoiden hypoteesina oli, ettei opetusmetodilla ei ole merkitsevää vaikutusta.

57 % opiskelijoista suoritti tutkimuksen loppuun. Pearsonin Khiin neliötestissä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa lähiopetuksen ja sulautetun opetuksen välillä; e-opetus pelkästään oli vähemmän tehokasta (P<0,05) neljässä MCQ-kysymyksessä, mutta eroa ei tullut muissa kuudessa kysymyksessä. Kaiken kaikkiaan opiskelijat suhtautuivat positiivisesti kaikkiin opetustapoihin, mutta yksisuuntaisessa hajonta-analyysissä sulautuva opetus oli eniten ja lähiopetus vähiten hyväksyttyä (P=0,002). E-opetus taas oli merkitsevästi (P=0,028) vähemmän hyväksyttyä. Sulautuvan opetuksen osien järjestyksellä ei ollut merkitsevää vaikutusta.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että sulautuva opetus on todennäköisemmin sekä tehokkaampi että hyväksytympi tapa toteuttaa kefalometrisen analyysin opetusta kuin yksistään lähi- tai e-opetus.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Bains M, Reynolds P.A, McDonald F, Sherriff M. Effectiveness and acceptability of face-to-face, blended and e-learning: a randomised trial of orthodontic undergraduates. Eur J Dent Educ 2011; 15: 110–7.