Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kollega voi olla hyvä koutsi

Kollega voi olla hyvä koutsi

Paikallisen ammatillisen verkoston aktivointi voi edistää ajanmukaisten välineiden käyttöönottoa ja parantaa endodontisen hoidon laatua julkisessa hammashuollossa.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan tämä voidaan toteuttaa järjestämällä lisäkoulutuskursseja, jossa käytännön opetuksesta huolehtii erikoishammaslääkäriltä oppia saanut kollega.

Tutkimuksessa oli mukana 90 yleishammaslääkäriä 25 klinikasta. Kunkin klinikan hammaslääkärit valitsivat keskuudestaan valmentajan, ja tämä sai lisäkoulutusta kokeneelta endodontian erikoishammaslääkäriltä.
Valmentajat järjestivät kukin omassa klinikassaan käytännön opetuksen ja olivat varsinaisen kurssin jälkeenkin käytettävissä keskustelua ja konsultointia varten. Teoreettisesta luennoinnista vastasi erikoishammaslääkäri.
Koulutuksen jälkeisessä kuuden kuukauden seurannassa todettiin, että pyörivän nikkeli-titaani-instrumentin (NTRI) käyttäjien osuus kasvoi 21 prosentista 88 prosenttiin.

Samalla erinomaisten (laatuluokitus 1) juurentäytteiden osuus kasvoi 45 prosentista 59 prosenttiin. Parhaimmiksi (laatuluokitus 1) ja heikoimmiksi (laatuluokitus 5) arvioitujen täytteiden välinen suhdeluku parani 5,36:sta 9,5:een.

Instrumentin käytön lisääntyminen ei kuitenkaan ratkaissut kaikkein heikkolaatuisimpien juurentäytteiden (laatuluokitus 4–5) ongelmaa. Näiden osuus ei pienentynyt, vaikka heikoimpia täyttöjä tehneistä hammaslääkäreistä kolme neljästä sanoi ottaneensa nikkeli-titaani-instrumentin käyttöön.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 4/2015

Lähde: Dahlström L, Molander A, Reit C. The impact of continuing education programme on the adoption of nickel–titanium rotary instrumentation and root-filling quality amongst a group of Swedish general dental practitioners. Eur J Dent Educ 2015; 19(1): 23–30.