Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Korkea painoindeksi on riskitekijä parodontaalisairauksissa

Korkea painoindeksi on riskitekijä parodontaalisairauksissa

Aiempia liikalihavuuden ja parodontaalisairauden yhteyttä tutkivia tutkimuksia on kritisoitu siitä, etteivät ne ole olleet pitkittäistutkimuksia. Tämän tutkimuksen etuja oli sekä sen pitkittäistutkimusasetelma että suhteellisen laaja otanta.

Japanissa suositellaan työikäisille vuotuisia terveystarkastuksia, joiden aineistoa hyödynnettiin tutkimuksessa. Tutkimukseen otettiin mukaan 3590 henkilöä, joilla ei ollut lähtötilanteessa parodontaalisairautta. Parodontaalistatus tutkittiin sekstanteittain käyttäen ientaskumittaria. Parodontaalisairaudeksi kirjattiin taskumittauksessa 4 mm tai syvemmät ientaskut.  Potilaat jaettiin neljään ryhmään painoindeksin perusteella (<22,0, 22,0–24,9, 25–29,9 ja ·30). Ennen tarkastusta tehdyssä kyselyssä selvitettiin diabetes ja tupakointistatus (ei koskaan, entinen tupakoitsija, tupakoitsija). Coxin mallin avulla tutkittiin lähtötilanteen painoindeksin ja parodontaalisairauden yhteyttä viisi vuotta myöhemmin. Analyysissä huomioitiin ikä, tupakointistatus ja diabetes lähtötilanteessa.

Viiden vuoden jälkeen 36,8 %:lla miehistä ja 28,3 %:lla naisista oli parodontaalisairaus. Muuttujat huomioiden riskisuhde kehittää parodontaalisairaus viiden vuoden kuluessa oli miehillä 1,30 (p<0,01) ja 1,44 (p=0,072) ja naisilla 1,70 (p<0,01) ja 3,24 (p<0,05), jos painoindeksi oli yli 25.

Tutkimuksessa löydettiin merkitsevä assosiaatio painoindeksin ja yli 4 mm ientaskujen kehittymisen välillä. Riski oli naisilla korkeampi kuin miehillä. Miesten painoindeksi 30 tai yli liittyi parodontaalisairauteen samalla tavalla kuin tupakointi. Kuitenkin naisilla painoindeksi yli 25 vaikutti enemmän ientaskujen syventymiseen kuin tupakointi. Kuten aiemmissa tutkimuksissa, myös tässä löydettiin näyttöä, että liikalihavuus on parodontiitin riskitekijä. Henkilöillä, joilla on korkeampi painoindeksi, on suurempi riski ientaskujen syventymiseen (·4 mm) tulevaisuudessa.

Tutkimusta saattaa rajoittaa CPI:n käyttö parodontaalistatuksen määrittämisessä, koska se saattaa aliarvioida parodontiumin tilaa. Puutteellisuudesta huolimatta on selvää, että painoindeksin ja parodontaalisairauksien välillä on yhteys.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Morita I, Okamoto Y, Yoshii S, Nakagaki H, Mizuno K, Sheiham A, Sabbah W. Five-year incidence of periodontal disease is related to body mass index. J Dent Res 2011; 90: 199-202.