Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kotimaiset tiedeuutiset / Hampaattomuus ja suusairauskuorma johtavat usein suugerasteniaan

Hampaattomuus ja suusairauskuorma johtavat usein suugerasteniaan

Suugerastenia on yleistä iäkkäillä pitkäaikaishoidon asiakkailla. Hoitohenkilökunta tulee ­kouluttaa hyvin asiakkaiden suuhygieniasta huolehtimiseen. (Kuva: iStock)

Hampaattomuus ja suusairauskuorma altistavat yhtäläisesti ikääntyneiden purentaelimistön toiminnan heikentymiselle eli suugerastenialle. Riskiä voitaisiin pienentää ehkäisemällä suusairauksia ja panostamalla suunterveyteen kautta ihmisen elinkaaren.

Huono suunterveys ja purentavoimien heikkeneminen voivat aiheuttaa ikäihmisille muun muassa syömisongelmia ja osaltaan vähentää myös syljeneritystä.

– Ongelmat suunterveydessä, puremisessa ja nielemisessä vähentävät syödyn ruoan määrää, heikentävät sen laatua ja ohjaavat ruokavalintoja ravitsemuksellisesti epäedullisempaan suuntaan. Purentapinta puolestaan lisää ikääntymiseen liittyviä laatutekijöitä, toteaa erikoistuva hammaslääkäri Lina Julkunen.

Tuoreessa poikittaistutkimuksessa verrattiin suugerastenian esiintyvyyttä pitkäaikaishoitoyksikössä asuvilla hampaallisilla ja hampaattomilla ikäihmisillä. Lisäksi selvitettiin, miten hampaattomuus ja suusairauksien kuorma vaikuttavat suugerasteniaan.

Tutkimuksessa oli mukana 94 hampaatonta ja 209 hampaallista ikäihmistä, jotka asuivat helsinkiläisessä pitkäaikaishoidon yksikössä. Tutkittavien keski-ikä oli 83 vuotta ja yli 70 % heistä oli naisia. Tutkittavat olivat osallistuneet aiemmin ravitsemustutkimukseen ja heille tehtiin suun tutkimus. Vertailua varten hampaalliset potilaat jaettiin vielä kolmeen alaryhmään suusairauskuorman mukaan. Suugerastenia määriteltiin siten, että vähintään kaksi seuraavista tekijöistä toteutui: sosemainen ruokavalio, ruokajäämät suussa, vaikeus pitää suuta auki suun tutkimisen aikana, epäselvä puhe ja kuiva suu.

Yli puolella tutkituista oli suugerasteniaa, hampaattomilla 61 prosentilla ja hampaallisilla 49 prosentilla. Hampaallisilla ikäihmisillä, joilla oli vähäinen suusairauksien kuorma, oli merkitsevästi vähemmän suugerasteniaa kuin hampaattomilla. Suusairauskuorma lisäsi suugerastenian riskiä. Jo kohtalainen suusairauskuorma saattoi lisätä hampaallisten suugerastenian ilmaantuvuutta samalle tasolle kuin hampaattomilla.

Tutkijat muistuttavat, että heikentynyt kognitio ja muistisairaudet ovat hyvin yleisiä iäkkäillä pitkäaikaishoidon potilailla. Tutkituista 73 % sairasti muistisairautta: hampaattomista 83 % ja hampaallisista 68 %. Muistisairauden yhteyttä suugerasteniaan on kuitenkin haastavaa tutkia näin iäkkäillä ja yleisesti muistisairailla potilailla.

– Ikääntyneillä muisti- ja monisairailla suunterveyden ylläpitäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Suuhygienia tulee järjestää hoivakodeissa ja hoitohenkilökunta kouluttaa ottamaan vastuu asukkaan suuhygienian ylläpitämisestä. Hammaslääkärien tulisi olla valmiita vaihtamaan hoitolinjaa, mutta suunterveyden hoitosuunnitelmien tulee perustua muuhun kuin potilaan ikään.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2024

Lähde: Julkunen L, Saarela R, Roitto HM, Kautiainen H, Pitkälä K, Mäntylä P, Hiltunen K. Oral frailty among dentate and edentate older adults in long-term care. BMC Geriatr 2024 Jan 11; 24 (1): 48. doi: 10.1186/s12877-023-04605-7. Julkaistu verkossa 11.1.2024.