Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Koulutus heijastuu vanhusten parodontaaliterveyteen

Koulutus heijastuu vanhusten parodontaaliterveyteen

Korkeammin koulutetuilla on tunnetusti parempi suunterveys kuin vähemmän koulutetuilla. Toisaalta hammassairauksien esiintyvyyden ja vakavuusasteen on todettu kasvavan iän myötä.

Tutkimuksessa selvitettiin yhteyttä parodontaaliterveyden ja koulutustason välillä 5-vuotisseurannassa yli 75-vuotiaiden vanhusten keskuudessa.

Osallistujat saatiin helsinkiläisten vanhusten yleistä terveydentilaa arvioivasta Helsingin Vanhus -tutkimuksesta, joka oli satunnaisotos 76-, 81- ja 86-vuotiaista vanhuksista. Tutkimuksessa oli mukana 170 hampaallista vanhusta, joille tehtiin kliininen ja röntgenologinen tutkimus sekä strukturoitu haastattelu lähtötilanteessa ja viiden vuoden seurannan jälkeen.  Seurantatutkimukseen osallistui 71 vanhusta.

Korkeammin koulutetuilla henkilöillä (vähintään 7 vuoden koulutus) hampaiden lukumäärä oli suurempi kuin vähemmän koulutetuilla tutkituilla. Heillä oli myös enemmän parodontologisen hoidon tarvetta sekä furkaatioleesioita, mikä kertoo suuremmasta säilyneiden molaarien määrästä. Kuitenkin CPI-indeksin mukaan paremmin koulutetuilla henkilöillä oli myös enemmän terveitä sekstantteja. Radiologiset tutkimukset tukivat kliinisiä tuloksia.  Viiden vuoden seurannassa tulokset säilyivät samoina.

Tutkimuksessa myös ilmeni, että vanhukset tiedostivat huonosti parodontologisen hoidon tarvetta ja tunnusmerkkejä, kuten ienverenvuotoa. Vasta ientaskujen syvennyttyä joka kolmas vanhus huomasi ienverenvuotoa ja koki tarvitsevansa parodontologista hoitoa. Vanhuksien omahoidon opastukseen tulisi täten kiinnittää enemmän huomiota.

Terveet kiinnityskudokset ovat mahdollista säilyttää myös vanhuudessa. Koulutustasolla oli selkeä yhteys säilyneiden hampaiden lukumäärään ja parodontologisen hoidon tarpeeseen. Hoidon tarve polarisoitui vanhuksiin, joilla oli enemmän hampaita.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Siukosaari P, Ajwani S, Ainamo A, Wolf J, Närhi T. Periodontal health status in the elderly with different levels of education: a 5-year follow-up study. Gerodontology. 2011 Jan 16. doi: 10.1111/j.1741-2358.2010.00437.x. [Epub ahead of print].