Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Oikeanlainen HLA-antigeeniprofiili saattaa suojella parodontiitilta

Oikeanlainen HLA-antigeeniprofiili saattaa suojella parodontiitilta

Valkosolujen kudosspesifisillä antigeeneilla (human leukocyte antigens, HLA) on tärkeä rooli isännän puolustuksessa mikrobien hyökkäyksiä vastaan. Eri ihmisten HLA-molekyyliprofiilit eroavat toisistaan suuresti, mikä saattaa osaltaan selittää yksilöllisiä eroja inflammatorisessa vasteessa. HLA I- ja HLA II -luokkaan kuuluvien, toisistaan poikkeavin tavoin toimivien antigeenien välisten erojen merkitystä suun infektiotautien kannalta ei aiemmin juuri ole tutkittu, varsinkaan yleisterveillä potilailla.

Tässä prospektiivisessa poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin HLA-tyyppien A ja B (kuuluvat HLA I -luokkaan) sekä HLA-tyypin DRB1 (kuuluu HLA II -luokkaan) yhteyttä yleisiin suun sairauksiin yleisterveillä sveitsiläisillä aikuisilla. Tutkittuja oli yhteensä 257 (keski-ikä 43,5 vuotta); heidän HLA-profiilinsa eli se, mitä HLA-alleeleja heiltä löytyi, oli tiedossa. Potilaille tehtiin perusteellinen suun tutkimus, joka sisälsi syljenerityksen mittauksen, täydellisen ientaskumittauksen sekä DMFT-indeksin ja BOP-prosentin määrityksen. Lisäksi tutkittiin mahdolliset limakalvomuutokset sekä TMD-oireet.

Kun tietyn HLA-tyypin osalta positiivisten ja negatiivisten tutkittavien suunterveyttä vertailtiin tilastollisesti, havaittiin, että HLA-B15-, -B51- sekä -DBR1*12-positiivisilla potilailla oli merkitsevästi vähemmän parodontaalisairauksien merkkejä kuin muilla potilailla (Bonferroni-korjatut p-arvot 0.002, 0.02 sekä 0.02). HLA-tyyppi A3:lla puolestaan näytti olevan positiivinen korrelaatio TMD-oireisiin (Bonferroni-korjattu p-arvo 0.012). Näin ollen HLA-profiililla voi olla merkitystä erityisesti parodontaalisairauksien kehittymiseen yleisterveillä kaukaasialaisilla aikuisilla.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 10/2014

Lähde: Mauramo M, Ramseler AM, Buser A, Tiercy JM, Weiger R, Waltimo T. Assosiciations of HLA-A, -B and -DRB1 Types with Oral Diseases in Swiss Adults. PLoS One 2014; 7(9): e103527.