Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Omat hampaat, kirkkaammat muistot

Omat hampaat, kirkkaammat muistot

Pureskelun synnyttämän neurostimulaation ja kognitiivisten toimintojen välillä on epäilty olevan yhteys. Ruotsalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa lähdettiin oletuksesta, että omat hampaat ovat tärkeitä hippokampukseen perustuville kognitiivisille toiminnoille, kuten episodiselle muistille.

Tutkimusaineisto koostui 273:stä satunnaisotoksella valitusta, neurologisesti terveestä 55–80-vuotiaasta henkilöstä (145 naisia). Osallistujille tehtiin laaja kliininen suun tutkimus ja sarja kognitiivisia testejä. Omien hampaiden määrällä havaittiin olevan merkitsevä yhteys parempaan suoritustasoon tehtävissä, jotka mittasivat episodimuistiin liittyvää mieleenpalauttamista (· = 0,20; P < 0,002) sekä tunnistamista (· = 0,24; P < 0,002). Omien hampaiden määrällä oli yhteys myös menestymiseen semanttista muistia testaavassa sanastotestissä (· = 0,24; P < 0,002). Sen sijaan yhteyttä ei löytynyt, kun testattiin suoritusnopeutta tai pärjäämistä työmuistia tai visuospatiaalista hahmotuskykyä vaativissa tehtävissä.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 10/2013

Lähde: Hansson P, Sunnegårdh-Grönberg K, Bergdahl J, Bergdahl M, Nyberg L, Nilsson LG. Relationship between natural teeth and memory in a healthy elderly population. Eur J Oral Sci 2013; 121: 333–340.