Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Opioidit ja rauhoittavat – tappava yhdistelmä

Opioidit ja rauhoittavat – tappava yhdistelmä

Reseptillä saatavat lääkeopioidit aiheuttavat Suomessa suuren osan kuolemaan johtavista myrkytyksistä. Kynnys opioidien sekä niiden vaikutusta vahvistavien rauhoittavien lääkkeiden määräämiseen on suhteellisen matala.

Lääkeopioidien osuus lääke- ja huumemyrkytyskuolemien syistä on kasvanut viime vuosina yli kolmannekseen. Tärkein yksittäinen lääkeaine on opioidiriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä keskivahva opioidi buprenorfiini. Lähes kaikki buprenorfiinin aiheuttamat myrkytyskuolemat liittyvät aineen huumekäyttöön, usein alpratsolaamin tai pregabaliinin kanssa. Vainajassa todetut lääkepitoisuudet eivät ole olleet poikkeuksellisen korkeita, vaan olennaista on ollut aineen väärinkäyttö suonensisäisesti tai joskus nuuskaamalla. Oksikodoni sekä heikot opioidit kodeiini ja tramadoli aiheuttavat puolestaan myrkytyskuolemia pääasiassa itsemurhatarkoituksessa otetun suuren yliannoksen tai jatkuvan liikakäytön kautta.

THL:n Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 -raportin mukaan kaksi kolmasosaa hoitoon hakeutuvista huumepotilaista käytti pääasiassa opioideja ja 58 % käytti ainakin kolmea ongelmapäihdettä. A-klinikkasäätiön ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan päihdepotilaista yhä useampi on nykyään sekakäyttäjä. Opioidien väärinkäyttäjistä yli puolet käytti mm. rahoittavia bentsodiatsepiineja.
· Yhdistelmät ovat tappavia, toteaa oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä.
Esimerkiksi buprenorfiini ei suonensisäisestikään väärinkäytettynä aiheuta  kuolemaan johtavia myrkytyksiä, mutta rauhoittavat aineet tehostavat vaikutusta ratkaisevasti, jolloin riskinä on hengityslama.

Afganistanin vuonna 2001 alkaneen sodan jälkeen heroiinin saatavuus väheni tilapäisesti kaikkialla maailmassa, mutta Suomessa heroiini ei tullutkaan takaisin katukauppaan, vaan lääkeopioidit korvasivat nopeasti heroiinin huumeena. Kaikki keskeiset Suomessa väärinkäytetyt opioidikipulääkkeet ovat lääketehtaiden valmisteita. Buprenorfiini joutuu huumekäyttöön ensisijaisesti maahan salakuljetetun aineen katukaupasta. Sen sijaan kaikki muut opioidit kulkeutuvat väärinkäyttöön pääasiassa hoitojärjestelmän kautta. Kyselytutkimuksen mukaan esimerkiksi buprenorfiinin käyttöä edelsi usein pari vuotta kestänyt muiden opioidien iv-käyttö. Tästä syystä myös heikompien opioidien määräämiseen tulisi kiinnittää huomiota.
· Esimerkiksi kodeiinireseptin saa hyvin moni potilas vuositasolla, muistuttaa Simojoki.

Hänen mukaansa myös järjestelmä luo lääkeriippuvaisia potilaita, kun päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitovaihtoehdot ovat kaventuneet, pitkäaikaiset hoitosuhteet ovat entistä harvinaisempia ja hallintoalojen väliset raja-aidat ovat kasvaneet. Lisääntynyt kiire ja terveyspalveluiden pirstaloituminen on usein myös lääkeriippuvuuden synnyn taustalla, kun kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta potilaan tilanteesta eikä syntyvää lääkeongelmaa havaita ajoissa.

Hammaslääkärin työssä opioideja määrätään suhteellisen vähän ja reseptejä kirjoitetaan pääasiassa heikoille opioideille määrärajoitteiden puitteissa. Rauhoittavia lääkkeitä käytetään kuitenkin usein esim. pelkopotilaiden hoidossa. Vastaanotolla onkin hyvä tiedostaa väärinkäytön mahdollisuus ja kiinnittää huomiota lääkeyhdistelmiin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2014

Lähde: LT Kaarlo Simojoen alustus Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttö ja prof. Ilkka Ojanperän alustus Lääkeopioidit aiheuttavat yli kolmasosan lääke- ja huumausainemyrkytyskuolemista Lääkäripäivillä 8.1.2014.