Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontaali-infektion ja seerumin 25(OH)D:n välistä yhteyttä kartoitettiin

Parodontaali-infektion ja seerumin 25(OH)D:n välistä yhteyttä kartoitettiin

D-vitamiinin tiedetään vaikuttavan positiivisesti luuston aineenvaihduntaan ja immuunipuolustukseen, mutta D-vitamiinin vaikutuksista hampaiden kiinnityskudosten tulehduksiin tiedetään vielä suhteellisen vähän. Suomalaistutkijat halusivat selvittää, onko D-vitamiinin ”varastomuodon”, 25-hydroksivitamiini D:n (25(OH)D) määrällä yhteys hampaiden kiinnityskudosten terveydentilaan.

Tässä poikkileikkaustutkimuksessa aineistona käytettiin Terveys 2000 -tutkimuksesta rajattua aineistoa. Mukana oli 1262 30–49 vuotiasta tupakoimatonta ei-diabeetikkoa, joilta määritettiin seerumin 25(OH)D:n määrä sekä D-vitamiinin saanti. Vastemuuttujina käytettiin niiden hampaiden lukumäärää, joissa ientaskujen syvyys oli · 4 mm, sekä vuotavien hampaistokuudennesten määrää. 

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä seerumin 25(OH)D-tason ja taskuhampaiden lukumäärän sekä ienverenvuodon välillä. Myöskään D-vitamiinin saannin ja kiinnityskudosten tulehduksen välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Plakin ja 25(OH)D:n välillä vallitsi vuorovaikutus: taskuhampaiden määrässä havaittiin lievää laskua seerumin 25(OH)D:n määrän noustessa niillä henkilöillä, joilla oli hyvä suuhygienia. 

Suomalaisen aikuisväestön D-vitamiinitasot ovat huomattavan alhaiset: tässä tutkimuksessa ylimmän 25(OH)D-kvintiilin keskimääräinen taso oli 70 nmol/L. On esitetty, että D-vitamiinin suotuisat anti-inflamatoriset vaikutukset parodontiumin alueella tulevat esiin vasta hyvin korkeilla tasoilla (90–100 nmol/L).

Tutkijat huomauttavat, että tutkimusaineisto koostui matalan parodontiittiriskin omaavista henkilöistä, sillä siitä oli rajattu pois diabeetikot ja tupakoijat. Lisätutkimuksia tarvitaankin D-vitamiinin vaikutuksista hampaiden kiinnityskudosten terveydentilaan.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 6/2015

Lähde: Antonoglou G, Suominen AL, Knuuttila M, Ylöstalo P, Ojala M, Männistö S, Marniemi J, Lundqvist A, Tervonen T. Association Between Serum 25(OH)D and Periodontal Pocketing and Gingival Bleeding- Results of a Study in a Non-Smoking Population in Finland. J Periodontol. 2015. Julkaistu verkossa 12.3.2015.