Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Työttömyys on tyly suulle

Työttömyys on tyly suulle

Työttömyys näyttäisi olevan riskitekijä suunterveydelle, toteavat suomalaistutkijat. Ongelmat näkyvät erityisesti pitkäaikaistyöttömien naisten kohdalla.

Tutkimuksessa käytiin läpi yli 4700 Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneen henkilön haastattelut, kyselytulokset ja kliiniset tiedot. Tutkitut henkilöt olivat iältään 30–63-vuotiaita. Terveyskäyttäytymistä sekä väestötieteellisiä ja sosioekonomisia tietoja analysoitiin yhdessä kliinisten tietojen kanssa.

Työttömyys näytti heikentävän suunterveyttä lähes jokaisella mittarilla katsottuna. Työttömillä oli vähemmän paikattuja hampaita, enemmän puuttuvia hampaita, useammissa hampaissa kariesta sekä enemmän syventyneitä ientaskuja (·4 mm, ·6 mm) kuin ei-työttömillä. Työttömät kävivät epäsäännöllisemmin hammaslääkärin vastaanotolla, eivätkä pesseet hampaitaan yhtä säännöllisesti. Tupakointi oli myös yleisempää työttömillä. Työttömyyden ja terveiden hampaiden lukumäärän välillä ei löytynyt yhteyttä. Tutkijat toteavat, että pienempi paikattujen hampaiden määrä voi kertoa hyvästä suunterveydestä, mutta toisaalta myös vähäisistä hammaslääkärikäynneistä. Työttömät saattavat vähentää suun terveydenhuollon käyntejä palvelumaksujen takia.

Myös työttömyyden pituus heijastui suunterveyteen. Yli viisi vuotta työttöminä olleilla oli huonompi suunterveys kuin 2–5 vuotta työttöminä oleilla, ja edellisillä huonompi kuin alle kaksi vuotta työttöminä olleilla. Erot korostuivat etenkin naisten kohdalla.

Tutkimuksessa todetaan lisäksi, että huono suunterveys voi osaltaan vaikuttaa myös työttömyyteen. Sairas suu voi olla epäesteettinen ja vaikuttaa eri tavoin sosiaaliseen käyttäytymiseen.

Tutkijat huomauttavat, että tutkimus oli poikittaistutkimus, ja tämän vuoksi tutkimuksen pohjalta ei voida sanoa, että työttömyys itsessään huonontaisi suunterveyttä. Työttömyyden vaikutuksia suunterveyteen tulisikin tutkia syvemmin pitkittäistutkimuksilla.

Tutkijat kehottavat hammaslääkäreitä kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota työttömiin potilaisiin ja etenkin pitkäaikaistyöttömiin naisiin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 6/2015

Lähde: Al-Sudani FYH, Vehkalahti MM, Suominen AL. The association between current unemployment and clinically determined poor oral health. Community Dent Oral Epidemiol 2015. Julkaistu verkossa 16.2.2015.