Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: TMD-oireilla on havaittu yhteys muihin terveysongelmiin

Väitös: TMD-oireilla on havaittu yhteys muihin terveysongelmiin

Väitös: TMD-oireilla on havaittu yhteys muihin terveysongelmiin

4.10.2019 klo 10:45

Purentaelimistön toimintahäiriöt (engl. temporomandibular disorders, TMD) ja niihin liittyvät kivut ovat yhteydessä koettuun heikentyneeseen terveydentilaan sekä kivuliaisiin yleissairauksiin. Samoin purennassa esiintyvillä häiriöillä näyttää olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys puremalihas- ja leukanivelkipuihin.

Nämä havainnot tehtiin väitöstutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli selvittää TMD:n esiintyvyyttä ja riskitekijöitä suomalaisessa, keski-ikäisessä aikuisväestössä. Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 (Northern Finland Birth Cohort, NFBC). Vuosina 2012–2013 tutkittiin yhteensä 1 962 kohorttiin kuuluvaa henkilöä (1 050 naista ja 912 miestä), jotka olivat tuolloin 46 vuoden ikäisiä. Tutkimus koostui kyselyistä, lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä suun terveydentilan tutkimuksesta.
TMD:n esiintyvyys tässä aineistossa oli 34,2 %. Naisilla TMD oli yleisempää kuin miehillä. TMD:n kliiniset löydökset olivat tutkituilla henkilöillä yleisempiä kuin heidän itse raportoimansa oireet. Yleisimmät löydökset olivat leukanivelen naksuminen (26,2 %) ja palpaatiokipu puremalihaksissa (11,2 %).

TMD:n oirekirjo on laaja, ja mm. päänsärkyä, kasvokipua tai korvaoireita raportoidaan usein. TMD:n aaltoileva luonne ja yleisyys tulisi ottaa huomioon perusterveydenhuollossa, sillä kipuilevat tai muulla tavoin oireilevat potilaat käyttävät terveyspalveluita tavallista enemmän ja toistuvasti. Oireita voidaan lievittää ja hoidontarvetta vähentää neuvonnalla ja omahoidon ohjauksella. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistosta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää TMD-potilaiden diagnostiikassa sekä hoidossa.

Väitöstutkimus tehtiin Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Suunterveyden tutkimusyksikössä.

Artikkelin tila:
Julkinen
Päivi Jussila
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Päivi Jussila
HLT

VASTAVÄITTÄJÄ
Timo Närhi, professori
Turun yliopisto

KUSTOS
Aune Raustia, professori emerita
Oulun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Jari Ahlberg, dosentti
Helsingin yliopisto

Yrsa Le Bell, professori
Turun yliopisto

OHJAAJAT
Aune Raustia, professori emerita
Pertti Pirttiniemi, professori
Ritva Näpänkangas, dosentti

Oulun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2233-2

Kainalojutun otsikko:
Prevalence and associated risk factors of temporomandibular disorders (TMD) in the Northern Finland Birth Cohort (NFBC) 1966