Ajankohtaista

Apollonia / Tiedeartikkelit / Tiedeartikkelien kirjoitusohjeet

Tiedeartikkelien kirjoitusohjeet

Seuraavat kirjoitusohjeet koskevat vertaisarvioitavia tiedeartikkeleita. Hammaslääkärilehden muita tiedesisältöjä ja palstoja koskevat kirjoitusohjeet löydät Hammaslääkärilehden sivuilta.

Lataa tiedeartikkelien kirjoitusohjeet tästä pdf-muodossa:

Sähköinen järjestelmä

Tieteellisten käsikirjoitusten vastaanotto ja käsikirjoitusten arviointiprosessi tapahtuvat sähköisellä Open Journal Systems (OJS) -toimitusalustalla. OJS:n lyhyet suomenkieliset käyttöohjeet löydät täältä.

Vastaava kirjoittaja (yleensä ensimmäinen kirjoittaja tai ohjaaja) huolehtii kommunikaatiosta toimitusprosessin aikana (yhteyskirjoittaja). Jos käsikirjoitus perustuu hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelijan opinnäytetyöhön, vastaavana kirjoittajana tulee olla työn ohjaaja.  

Vertaisarviointiprosessi  

Apollonia noudattaa vertaisarvioinnissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointiohjeita. Käytämme artikkeleissamme TSV:n myöntämää vertaisarviointitunnusta lehdestä 13/21 alkaen, ja olemme sitoutuneet noudattaneet tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tarkemmin ks. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

Käsikirjoituksen saavuttua Apollonian tiedetoimittaja ja tieteellinen päätoimittaja tarkastavat ensin, että käsikirjoitus noudattaa rakenteeltaan ja pituudeltaan annettua ohjeistusta. Tarvittaessa kirjoittajia pyydetään muokkaamaan artikkelia yhteistyössä tiedetoimittajan kanssa. Tieteellinen päätoimittaja arvioi, täyttääkö käsikirjoitus tiedeartikkelilta vaadittavat kriteerit. Tämän jälkeen tiedetoimitus kutsuu jokaiselle käsikirjoitukselle vähintään kaksi asiantuntijaa vertaisarvioijiksi.   

Kirjoittajat eivät saa tietää asiantuntijoiden henkilöllisyyttä, mutta asiantuntijat saavat tietoonsa kirjoittajien henkilöllisyyden mm. jääviyskysymysten huomioimisen takia (yksöissokkoutettu arviointi). Koska tieteenalamme on pieni, sopivien asiantuntijoiden löytäminen voi joskus viedä useita viikkoja tai jopa kuukausia, käsikirjoituksen aiheesta riippuen. Kun kutsutut asiantuntijat ovat suostuneet tehtävään, pyydetään heitä antamaan arviot käsikirjoituksesta neljän viikon kuluessa. 

Kun arviot ovat saapuneet, ne lähetetään kirjoittajille OJS-järjestelmän kautta, ja samalla annetaan määräaika korjauksien tekemiselle (tyypillisesti 1–3 kk riippuen korjausten laajuudesta). Lisäaikaa voidaan myöntää anomuksesta tarvittaessa. Kun korjattu käsikirjoitus saapuu OJS-järjestelmään, tieteellinen päätoimittaja arvioi voidaanko se hyväksyä julkaistavaksi. Jos arvioijat ovat pyytäneet laajoja korjauksia, korjattu käsikirjoitus voidaan antaa uudestaan vähintään yhden arvioijan tarkastettavaksi ennen hyväksymistä. 

Tieteellinen päätoimittaja tekee vertaisarvioinnin perusteella päätöksen käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaistavaksi tai hylkäämisestä. Päätös ilmoitetaan kirjoittajille OJS-järjestelmän kautta. Vertaisarviointiprosessin kokonaiskesto on yleensä muutamia kuukausia, ja se vaihtelee paljonkin artikkelikohtaisesti. Pitkä vertaisarviointiprosessin kesto johtuu usein haasteista löytää sopivia vertaisarvioijia tai tarvittavien korjausten laajuudesta.   

Vertaisarviointiprosessin jälkeen käsikirjoitus käy vielä läpi kielenhuollon, jossa tiedetoimittaja antaa kirjoittajille kieliasua koskevat korjausehdotukset. Sen jälkeen taittovaiheessa käsikirjoituksen kuvien ja kuvioiden ulkoasua muokataan vielä mm. värien ja tekstin pistekoon osalta. Kirjoittajat saavat artikkelin lopullisen version tarkastettavakseen vielä ennen sen julkaisemista (ns. proofien hyväksyminen).  

Valmiit tiedeartikkelit saavat pysyvän tunnisteen (DOI-numero) ja ne julkaistaan Apollonian  julkaisukanavilla (Apollonian verkkosivuilla, Suomen Hammaslääkärilehden painetussa lehdessä ja sähköisessä näköislehdessä sekä Duodecimin Terveysportissa).   (HUOM: DOI-numero ei vielä ole käytössä.)

Artikkelityypit  

Alkuperäistutkimus  

Katsaus  

 • Katsausartikkeleissa käsitellään Hammaslääkärilehden lukijakuntaa yleisesti kiinnostavia aiheita asiantuntevasti ja kriittisesti. Katsauksen tulee painottua tuoreimpaan tutkimustietoon.  
 • Katsauksen tarkempi kuvaus 

Tapausselostus  

 • Tiedesivuilla julkaistavat vertaisarvioitavat tapausselostukset sisältävät potilastapauksen lisäksi tiiviin kirjallisuuskatsauksen aiheesta  
 • Tapausselostuksen tarkempi kuvaus

Nimilehti   

 • Artikkelityyppi  
 • Artikkelin täydellinen otsikko (enintään 70 merkkiä)  
 • Journalistinen eli juokseva otsikko (enintään 35 merkkiä)   
 • Kaikkien kirjoittajien nimet ja oppiarvot   
 • Mikäli kyseessä on opinnäytetyöhön (syventävät opinnot tai erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvä tutkielma) liittyvä kirjoitus, tämä mainitaan erikseen  
 • Ehdotukset käsikirjoituksen vertaisarvioijista (2–4 riippumatonta alan asiantuntijaa)  

Tiivistelmät 

Suomenkielinen tiivistelmä 

 • Korkeintaan 1 300 merkkiä välilyönteineen  
 • Väliotsikointi: lähtökohdat, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset (alkuperäistutkimukset; katsauksissa ei käytetä väliotsikointia) 

Englanninkielinen tiivistelmä  

 • Korkeintaan 1 500 merkkiä välilyönteineen   

Kirjallisuusluettelo  

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin, taulukoihin tai kuvateksteihin sulkeissa olevilla numeroilla. Jos viitteitä on useita, ne esitetään numerojärjestyksessä, esimerkiksi (1, 3‒6, 9). Jos viite on lauseen subjektina, merkitään numero sulkeissa viittauksen jälkeen. 

Kirjallisuusluetteloon kootaan ja numeroidaan viitteet Vancouver-järjestelmän mukaisesti siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät tekstissä.   

Katso tarkemmat ohjeet kirjallisuusviitteistä (lehtiartikkelit, kirjat tai artikkelit kirjoissa ja www-aineistot) ja esimerkkejä täältä.

Sidonnaisuudet 

Läpinäkyvyyden takaamiseksi kaikkien kirjoittajien tulee ilmoittaa kaikki merkittävät sidonnaisuudet, jotka julkaistaan artikkelien yhteydessä. Vastuukirjoittaja liittää sähköisen järjestelmän viestikenttään kaikkien kirjoittajien täyttämät sidonnaisuuslomakkeet ennen artikkelin julkaisemista.  

Sidonnaisuudet ilmoitetaan tästä linkistä ladattavan lomakkeen avulla:

Julkaisuoikeudet ja julkaisusopimus  

Apollonia ottaa lähitulevaisuudessa käyttöön erillisen julkaisusopimuksen. Julkaisusopimus solmitaan kirjoittajien ja Apollonian välille ennen artikkelin julkaisemista. Kirjoittajat ja Apollonian edustaja allekirjoittavat julkaisusopimuksen siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Artikkelille nimetty tiedetoimittaja ohjeistaa julkaisusopimuksen sähköisessä allekirjoittamisessa. 

Julkaistavaksi hyväksytyt tiedeartikkelit voidaan julkaista Apollonian luvalla Suomen Hammaslääkärilehden lisäksi muussa painotuotteessa tai sähköisesti, esimerkiksi Hammaslääkärilehden ja Apollonian verkkosivuilla sekä Duodecimin Terveysportissa.  

Tutkimusetiikka  

Kaikkien tiedeartikkelien osalta kirjoittajien edellytetään noudattavan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen käytännön ohjetta (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012), joka koskee mm. tutkimuksen toimintatapoja, toisten tutkijoiden julkaisuihin viittaamista, tieteellisen tiedon tallentamista, tutkimuslupien hankkimista sekä tutkimuksen osapuolten oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia.